[Font : 15 ]
| |
ความตาย |  

ภิกษุ ท .! ความตาย เป็นอย่างไรเล่า? ภิกษุ ท .! การจุติความเคลื่อน การแตกสลายไป การหายไป การวายชีพ การตาย การทํากาละการแตกแหงขันธทั้งหลาย การทอดทิ้งราง การขาดแหงอินทรียคือชีวิต จากสัตวนิกายนั้น ๆ ของสัตวเหลานั้น ๆ; นี้ เรียกวา ความตาย.

- มหา. ที. 10/341/295


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง