[Font : 15 ]
| |
บรมธรรม กับ กามวัตถุ

- 19 -

26 เมษายน 2512

เวลาสำหรับพวกเราล่วงมาจวนจะ 5.00 น. แล้ว วันนี้จะได้กล่าวถึงเรื่อง บรมธรรม กับ กามวัตถุ. เมื่อวานที่แล้วมาได้กล่าวถึงเรื่องปูชนียวัตถุ ส่วนวันนี้จะพูดเรื่องกามวัตถุ. สิ่งที่จะต้องสังเกตกันอีกทีหนึ่งก็คือคำว่า "วัตถุ" ได้เคยบอกแล้วว่าในภาษาบาลีคำว่า วัตถุ มีได้ทั้งฝ่ายรูปธรรมและนามธรรม. วัตถุฝ่ายรูปธรรมก็หมายถึงวัตถุสิ่งของ จับฉวยแตะต้องได้ หรือเห็นได้ ; ส่วนคำว่าวัตถุ ในทางนามธรรมนั้น หมายถึงที่ตั้งที่อาศัย ที่จดจ่อแห่งจิตใจ เช่นพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ก็เรียกว่า "วัตถุ 3" เป็นวัตถุแห่งการระลึกถึงเป็นต้น ; หรือพูดว่า ที่ตั้งที่อาศัย อย่างนี้ก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นรูปธรรม อาจเป็นมูลเหตุเป็นรากฐาน เป็นอะไรก็ได้. คำว่าวัตถุ มีความหมายเป็น 2 อย่าง ในกรณีไหน มันหมายถึงอะไร เราก็ต้องดูให้ดีๆ มิฉะนั้นอาจจะเข้าใจผิดได้ โดยเฉพาะเกี่ยวกับทางธรรมหรือทางศาสนา.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ