[Font : 15 ]
| |
หลักพระพุทธศาสนา และการเข้าถึง

คำบรรยาย “หลักพระพุทธศาสนา” และวิธีปฏิบัติครั้งที่ 1/2504

เรื่อง

หลักพระพุทธศาสนาและการเข้าถึง

ภิกขุ พุทธทาส อินทปัญโญ

บรรยายอบรมผู้ช่วยผู้พิพากษา ณ กระทรวงยุติธรรม

23 ธันวาคม 2503

ท่านที่จะเป็นผู้พิพากษาทั้งหลาย,

อาตมามีความเห็นว่าในโอกาสแรกแห่งการบรรยายนี้ เพื่อให้เป็นประโยชน์มากที่สุด เราจะได้พูดกันถึงว่า ทำไมจึงต้องมีการอบรมหลักพระพุทธศาสนา, และสิ่งที่อบรมคือ หลักพระพุทธศาสนานั่นคืออะไร ; ถ้าเราไม่เข้าใจความหมายอันแท้จริงของสิ่งๆ นี้ย่อมเป็นการยากที่จะเข้าใจหลักพระพุทธศาสนาโดยทั่วไปหรือทั้งหมด สำหรับหัวข้อการอบรมก็มีอยู่ชัดแล้วว่า “หลักพระพุทธศาสนาและวิธีปฎิบัติ” มีอยู่เป็น 2 เรื่องด้วยกัน.

สำหรับ หลักพระพุทธศาสนานั้นอาจจะแบ่งออกไปได้เป็นขั้นๆ หลายๆ ขั้น และเมื่อเป็นดังนั้น วิธีปฏิบัติ ก็แบ่งไปได้เป็นขั้นๆ ตามหลักพระพุทธศาสนาที่แบ่งเป็นขั้นได้อย่างไร เท่าที่เราทุกคนควรจะทราบไว้เป็นหลักกว้างๆ ว่าในหลักพระพุทธศาสนาทั้งหมดนั้นเรามีลำดับที่จะแบ่งกันอย่างนี้ :-


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ