[Font : 15 ]
| |
ทรงปฏิญญาเป็นอภิสัมพุทธะ เมื่อทรงทราบอริยสัจจ์หมดจดสิ้นเชิง |  

ภิกษุ ท.! ตลอดกาลเพียงไร ที่ญาณทัสสนะ (เครื่องรู้เห็น) ตามเป็นจริงของเรา อันมีปริวัฎฎ์ 3 มีอาการ 12 ในอริยสัจจ์ทั้ง 4 ยังไม่เป็นญาณทัสสนะที่บริสุทธิ์สะอาดด้วยดี, ตลอดกาลเพียงนั้น เรายังไม่ปฏิญญาว่าเป็นผู้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้ว ซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ในโลกกับทั้งเทวโลกมารโลก พรหมโลก หมู่สัตว์ พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์.

ภิกษุ ท.! เมื่อใด ญาณทัสสนะตามเป็นจริงของเรา อันมีปริวัฏฏ์สามมีอาการ 12 ในอริยสัจจ์ทั้ง 4 เป็นญาณทัสสนะที่บริสุทธิ์สะอาดด้วยดี, เมื่อนั้นเราก็ปฏิญญาว่าเป็นผู้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้ว ซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกกับทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก หมู่สัตว์ พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์.

(ในบาลีแห่งอื่น ยังมีการกล่าวถึงกาปฏิญญาว่าเป็นอภิสัมพุทธะ เมื่อทรงทราบอินทรีย์ 5 แต่ละอย่าง โดยฐานะ 5 คือ โดยความเกิด โดยความตั้งอยู่ไม่ได้ โดยรสอร่อย โดยโทษ โดยอุบายเครื่องออก. -มหาวาร. สํ. 19/270/894.

อีกแห่งหนึ่ง ตรัสว่า เมื่อทรงทราบ โลก โดยฐานะ 3 คือ โดยรสอร่อยของโลกโดยโทษอันต่ำทรามของโลก และโดยอุบายเครื่องออกไปจากโลก. ดูที่หน้า 69 บรรทัดที่ 17 ไป(นับจากบรรทัดเลขหน้า) (ทั้ง 2 หัวข้อเรื่อง) แห่งหนังสือเล่มนี้.

อีกแห่งหนึ่ง ตรัสว่า เมื่อทรงทราบ ปัญจุปาทานขันธ์ แต่ละอย่าง โดยฐานะ 3 คือ โดยรสอร่อย โดยโทษอันต่ำทราม และโดยอุบายเครื่องออกไป. ดูที่หน้า 82 และหน้า 85 แห่งหนังสือเล่มนี้.

อีกแห่งหนึ่ง ตรัสว่า เมื่อทรงทราบ ธาตุ 4 แต่ละอย่าง โดยฐานะ 3 คือ โดยรสอร่อย โดยโทษอันต่ำทราม และโดยอุบายเครื่องออกไป. -นิทาน. สํ. 16/205/407.

อีกแห่งหนึ่ง ตรัสว่า เมื่อทรงทราบ อายตนะภายใน 6 แต่ละอย่าง โดยฐานะ 3 คือ โดยรสอร่อย โดยโทษอันต่ำทราม และโดยอุบายเครื่องออกไป. -สฬา. สํ. 18/11/15.

อีกแห่งหนึ่ง ตรัสว่า เมื่อทรงทราบ อายตนะภายนอก 6 แต่ละอย่าง โดยฐานะ 3 เช่นเดียวกับอายตนะภายใน 6. -สฬา.สํ. 18/12/16.

อีกแห่งหนึ่ง ตรัสว่า เมื่อทรงทราบว่า มีญาณทัสสนะที่เป็นไปทับซึ่งเทวดา มีปริวัฏฏ์ 8. ดูที่หน้า 94 เริ่มตั้งแต่บรรทัด 6 จากล่าง แห่งหนังสือเล่มนี้.

อีกแห่งหนึ่ง ตรัสว่า เมื่อทรงทราบ อินทรีย์ (อายตนะภายใน) 6 แต่ละอย่าง โดยฐานะ 5 คือ โดยการเกิด - ความตั้งอยู่ไม่ได้ - รสอร่อย -โทษอันต่ำทราม -อุบายเครื่องออก. - มหาวาร. สํ. 19/272/906.

อีกแห่งหนึ่ง ตรัสว่า เมื่อทรงทราบ การพ้นจากเมถุนสัญโญค. ดูที่หน้า 172 บรรทัดที่ 4 (นับจากบรรทัดเลขหน้า) แห่งหนังสือเล่มนี้. -สตฺตก. อํ. 23/57/47.)

- บาลี มหาวาร. สํ. 19/530/1670. ตรัสแก่ปัญจวัคคีย์ภิกษุ ที่พาราณสี.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง