[Font : 15 ]
| |
บรมธรรม กับ การเกิดของฮิปปี้

- 13 -

19 เมษายน 2512

เวลาสำหรับพวกเราได้ล่วงมาถึงเวลา 5.00 น. แล้ว ในวันนี้จะได้พิจารณาดู ถึงบรมธรรมที่เกี่ยวกับการเกิดของฮิปปี้. เรื่องนี้ได้กล่าวท้าเอาไว้ ตั้งแต่การบรรยายครั้งก่อนโน้นว่า จะได้พูดถึงกันโดยละเอียด วันนี้ก็จะได้พูดถึงตามที่ได้กล่าวนั้น.

เมื่อพูดถึงฮิปปี้ (hippy) เราหมายถึงลัทธิ, มิได้หมายถึงบุคคล หรือการกระทำของบุคคล ซึ่งเป็นเพียงปฏิกิริยาแสดงออก แล้วก็ต่างๆ กันตามยุคตามสมัย. สำหรับสิ่งที่เรียกว่าฮิปปี้นี้ไม่ควรจะรู้สึกว่าเป็นของแปลก, แม้ว่าคนเหล่านั้นจะผ่านมหาวิทยาลัยแล้ว หรือกำลังอยู่ในมหาวิทยาลัย หรือว่าจะมาจากอาศรมของโยคีในป่าในดง, เพราะมันเป็นสิ่งที่มีได้ตามเหตุตามปัจจัยและตามกฎเกณฑ์ของสิ่งที่เรียกว่าเหตุและปัจจัย. ผู้ที่ผ่านมหาวิทยาลัยแล้ว ก็ปรากฏว่ามีอยู่ในฝูงฮิปปี้, หรือที่กำลังเป็นนิสิตในมหาวิทยาลัย ก็กำลังมีวิญญาณของฮิปปี้, อย่างข่าวหนังสือพิมพ์ที่นำมาเล่าให้ฟัง


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ