[Font : 15 ]
| |
ผู้เอาตัวรอดได้เพราะสังวรด้วยความรู้ |  

ภิกษุ ท.! เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ ซึ่ง (เรื่องราวของ) ตา ตามที่เป็นจริง, รู้อยู่เห็นอยู่ ซึ่ง (เรื่องราวของ) รูป ตามที่เป็นจริง, รู้อยู่เห็นอยู่ ซึ่ง (เรื่องราวของ) ความรู้แจ้งทางตา ตามที่เป็นจริง, รู้อยู่เห็นอยู่ ซึ่ง (เรื่องราวของ) สัมผัสทางตา ตามที่เป็นจริง, และรู้อยู่เห็นอยู่ ซึ่ง (เรื่องราวของ) เวทนา อันเกิดจากสัมผัสทางตา ที่เป็นสุขบ้าง ทุกข์บ้าง ไม่ทุกข์ไม่สุขบ้าง ตามที่เป็นจริง; เขาย่อมไม่หลงรักในตา ไม่หลังรักในรูป ไม่หลงรักในความรู้แจ้งทางตา ไม่หลงรักในสัมผัสทางตา และไม่หลังรักในเวทนาอันเกิดจากสัมผัสทางตา ทั้งที่เป็นสุข เป็นทุกข์ และไม่ทุกข์ไม่สุข.

เมื่อไม่หลงรัก ไม่ผูกใจ ไม่หลงไหลไปตาม แต่มีปรกติพิจารณาเห็นโทษของสิ่งนั้นๆ อยู่ ดังนี้แล้ว ความยึดถือในขันธ์ทั้ง 5 ของเขา ก็หยุดฟักตัวในกาลต่อไป; ตัณหาคือความทะยานอยากอันระคนด้วยความเพลิดเพลินและความกำหนัดรัก ซึ่งมีปรกติเพลินเฉพาะต่ออารมณ์นั้นๆ ของบุคคลนั้น ก็เสื่อมถอยคลายคืน; ต่อนั้นไป ความกระวนกระวายก็เสื่อมถอยคลายคืน; ความกระวนกระวายทางจิตก็เสื่อมถอยคลายคืน; ความร้อนรุมทางกายก็เสื่อมถอยคลายคืน; ความร้อนรุมทางจิตก็เสื่อมถอยคลายคืน;

ความร้อนกลุ่มทางกายก็เสื่อมถอยคลายคืน; ความร้อนกลุ่มทางจิตก็เสื่อมถอยคลายคืน; เขาได้เสวยสุขทั้งทางกายและทางใจ; ทิฏฐิความเห็นของเขา ผู้เป็นแล้วอย่างนี้ ย่อมเป็นสัมมาทิฏฐิ (ความเข้าใจที่ถูกต้อง); ความคิดของผู้เป้นแล้วอย่างนี้ ย่อมเป็นสัมาสังกัปปะ (ความมุ่งหมายที่ถูกต้อง); ความระลึกของผู้เป็นแล้วอย่างนี้ ย่อมเป็นสัสัมมาวายามะ (ความพยายามที่ถูกต้องป; ความระลึกของผู้เป็นแล้วอย่างนี้ ย่อมเป็นสัมมาสติ (ความระลึกที่ถูกต้อง); สมาธิของผู้เป้นแล้วอย่างนี้ ย่อมเป็นสัมมาสมาธิ (ความตั้งจิตมั่นไว้ในแนวที่ถูกต้อง); กายกรรม วจีกรรม และอาชีวะของเขา ก็บริสุทธิ์ดีแล้วมาตั้งแต่แรก; อริยอัฏฐังคิกมรรคของเขาย่อมถึงความเจริญเต็มที่ ด้วยอาการอย่างนี้.

เมื่อเขาทำอริยอัฏฐังคิกมรรคให้เจริญอยู่อย่างนี้ สติปัฏฐาน 4---สัมมัปปธาน 4---อิทธิบาท 4---อินทรีย์ 5---พละ 5---โพชฌงค์ 7--- ย่อมถึงความงอกงามบริบูรณ์ได้แท้. ธรรม 2 อย่างของเขาคือ สมถะ และวิปัสสนา ช่อว่าเข้าคู้กันได้อย่างแน่นแฟ้น---

- บาลี พระพุทธภาษิต สฬายตนวิภังคสูตร อุปริ. ม. 14/523/828.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง