[Font : 15 ]
| |
สมภารผิดหลัก |  

ภิกษุ ท.! ภิกษุที่ประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 อย่างเหล่านี้แล้ว ไม่ควรได้รับการยกย่องให้เป็นเจ้าอาวาส. 5 อย่างอะไรกันเล่า? 5 อย่างคือ:-

(1) เจ้าอาวาส ไม่สมบูรณ์ด้วยมารยาท ไม่สมบูรณ์ด้วยวัตร.

(2) เจ้าอาวาส ไม่เป็นพหูสูตร ไม่เป็นเจ้าตำรับ.

(3) เจ้าอาวาส ไม่ปฏิบัติขัดเกลากิเลส ไม่ยินดีในการหลีกเร้น ไม่ยินดีในกัลยาณธรรม015.1

(4) เจ้าอาวาส มีวาจาไม่อ่อนหวาน ไม่เพราะหู

(5) เจ้าอาวาส มีปัญญาน้อย โง่เขลา เงอะงะ.

ภิกษุ ท.! ภิกษุที่ประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 อย่างเหล่านี้แล ไม่ควรได้รับการยกย่องให้เป็นเจ้าอาวาส

- บาลี พระพุทธภาษิต ปญฺจก. อํ. 22/290/231.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง