[Font : 15 ]
| |
ผู้ควรมีศิษย์อุปัฏฐาก |  

ภิกษุ ท.! ภิกษุ ผู้ประกอบด้วยธรรม 5 อย่าง พึงให้สามเณรอุปัฏฐากได้. ธรรม 5 อย่างอะไรบ้างเล่า? 5 อย่างคือ ภิกษุในกรณีนี้ :

(1) เป็นผู้ประกอบด้วย กองศีลอันเป็นอเสขะ

(2) เป็นผู้ประกอบด้วย กองสมาธิอันเป็นอเสขะ,

(3) เป็นผู้ประกอบด้วย กองปัญญาอันเป็นอเสขะ,

(4) เป็นผู้ประกอบด้วย กองวิมุิตติอันเป็นอเสขะ,

(5) เป็นผู้ประกอบด้วย กองวิมุตติญาณทัสสนะอันเป็นอเสขะ,

ภิกษุ ท.! ภิกษุ ผู้ประกอบด้วยธรรม 5 อย่างเหล่านี้แล พึงให้สามเณรอุปัฏฐากได้.

- บาลี พระพุทธภาษิต ปญฺจก.อํ. 22/301/253, ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลาย.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง