[Font : 15 ]
| |
นิทเทศ 2 วาดวยทุกขสรุปในปญจุปาทานักขันธ์ |  

ภิกษุ ท.! กลาวโดยสรุปแลว ปญจุปาทานักขันธ เปนตัวทุกข นั้น เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท.! ปญจุปาทานักขันธนั้น ไดแกสิ่งเหลานี้คือ ขันธอันเปนที่ตั้งแหงความยึดมั่นคือ รูป, ขันธอันเปนที่ตั้งแหงความยึดมั่นคือ เวทนา, ขันธอันเปนที่ตั้งแหงความยึดมั่นคือ สัญญา, ขันธอันเปนที่ตั้งแหงความยึดมั่นคือ สังขาร, และขันธอันเปนที่ตั้งแหงความยึดมั่นคือ วิญญาณ. เหลานี้แล เรียกวา กลาวโดยสรุปแลว ปญจุปาทานักขันธ เปนตัวทุกข.

- มหา. ที. 10/343/295.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง