[Font : 15 ]
| |
ภิกษุที่ดี |  

ภิกษุ ท.! ภิกษุที่ดี

(1) พึงทำตนให้อยู่เหนือ๒017.1 ลาภที่เกิดขึ้น

(2) พึงทำตนให้อยู่เหนือ ความเลื่อมลาภที่เกิดขึ้น

(3) พึงทำตนให้อยู่เหนือ ยศ ที่เกิดขึ้น

(4) พึงทำตนให้อยู่เหนือ ความเสื่อมยศ ที่เกิดขึ้น

(5) พึงทำตนให้อยู่เหนือ สักการะ ที่เกิดขึ้น

(6) พึงทำตนให้อยู่เหนือ ความเสื่อมสักการะ ที่เกิดขึ้น

(7) พึงทำตนให้อยู่เหนือ ความปรารถนาที่เลวทราม ที่เกิดขึ้น

(8) พึงทำตนให้อยู่เหนือ ความได้เพื่อนไม่ดี ที่เกิดขึ้น

ภิกษุ ท.! เพราะอาศัยอำนาจแห่งประโยชน์อะไร จึงต้องทำเช่นนั้น? เพราะว่า เมื่อภิกษุมไม่ทำเช่นนั้น อาสวะทั้งหลายที่เป็นเครื่องทำลายล้าง และทำความเร่าร้อน จะพึงเกิดขึ้นแก่เธอ. แต่เมื่อภิกษุทำตนให้อยู่เหนือลาถ (เป็นต้น) ที่เกิดขึ้นหรือมีมาแล้ว อาสวะทั้งหลายที่เป็นเครื่องทำลายล้าง และทำความเร่าร้อน ย่อมไม่เกิดแก่เธอได้. ภิกษุ ท.!เพราะอาศัยอำนาจแห่งประโยชน์เหล่านี้แล ภิกษุจึงต้องทำเช่นนั้น.

ภิกษุ ท.! เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ พวกเธอทั้งหลายพึงสำเหนียกใจไว้ว่า "เราทั้งหลาย จักทำตนให้อยู่เหนือลาภ เหนือความเสื่อมลาภ เหนือยศ เหนือความเสื่อมยศ เหนือสักการะ เหนือความเสื่อมสักการะ เหนือความปรารถนาที่เลวทราม เหนือความมีเพื่อไม่ดี ที่เกิดขึ้นแล้วๆ" ดังนี้.

ภิกษุ ท.! พวกเธอพึงสำเหนียกใจไว้อย่างนี้แล.

- บาลี พระพุทธภาษิต อฏฺฐก. อํ. 23/163/97.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง