[Font : 15 ]
| |
ผลประโยชน์ของความเป็นสมณะ |  

ภิกษุ ท.! ผลของความเป็นสมณะ เป็นอย่างไรเล่า? โสตาปัตติผล, สกทาคมมิผล, อนาคามิผลและอรหัตตผล เหล่าใดแล, ภิกษุ ท.! ผลเหล่านี้ เราเรียกว่า ผลของความเป็นสมณะ.

ภิกษุ ท.! ประโยชน์ของความเป็นสมณะ เป็นอย่างไรเล่า? ภิกษุ ท.! ความสิ้นราคะ ความสิ้นโทสะ ความสิ้นโมหะ อันใดแล, ภิกษุ ท.! อันนี้ เราเรียกว่า ประโยชน์ของความเป็นสมณะ.

ภิกษุ ท.! ความเป็นสมณะ เป็นอย่างไรเล่า? อริยอัฏฐังคิกมรรคนี้ อย่างเดียวเท่านั้น ซึ่งได้แก่ความเข้าใจอันถูกต้อง, ความมุ่งหมายอันถูกต้อง, การพูดจาอันถูกต้อง, การทำการงานอันถูกต้อง, การเลี้ยงชีวิตอันถูกต้อง, ความพยายามอันถูกต้อง, ความมีสติครองตนอันถูกต้อง, ความปักใจแน่วอันถูกต้อง; ภิกษุ ท.! อริยอัฏฐังคิกมรรคอันนี้ เราเรียกว่า ความเป็นสมณะ.

- บาลี พระพุทธภาษิต มหาวาร. สํ. 19/30/101, 104, 100, ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลาย ที่อารามเชตวัน.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง