[Font : 15 ]
| |
วิหารธรรมที่ทรงอยู่ เมื่อตรัสรู้แล้วใหม่ๆ

ภิกษุ ท. ! เราได้อยู่แล้วโดยประเทศ03.18 แห่งวิหารธรรมอย่างเดียวกันกับวิหารธรรมที่เราเคยอยู่แล้วเมื่อตรัสรู้แล้วใหม่ ๆ. เมื่ออยู่โดยวิหารธรรมอย่างนี้แล้ว, เราย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่า :-

"เวทนาย่อมมี เพราะปัจจัยคือ มิจฉาทิฎฐิ บ้าง; -สัมมาทิฎฐิ บ้าง;

เวทนาย่อมมี เพราะปัจจัยคือ มิจฉาสังกัปปะ บ้าง; -สัมมาสังกัปปะ บ้าง;

เวทนาย่อมมี เพราะปัจจัยคือ มิจฉาวาจา บ้าง; -สัมมาวาจา บ้าง;

เวทนาย่อมมี เพราะปัจจัยคือ มิจฉากัมมันตะ บ้าง; -สัมมากัมมันตะ บ้าง;

เวทนาย่อมมี เพราะปัจจัยคือ มิจฉาอาชีวะ บ้าง; -สัมมาอาชีวะ บ้าง;

เวทนาย่อมมี เพราะปัจจัยคือ มิจฉาวายามะ บ้าง; -สัมมาวายามะ บ้าง;

เวทนาย่อมมี เพราะปัจจัยคือ มิจฉาสติ บ้าง; -สัมมาสติ บ้าง;

เวทนาย่อมมี เพราะปัจจัยคือ มิจฉาสมาธิ บ้าง; -สัมมาสมาธิ บ้าง;

เวทนาย่อมมี เพราะปัจจัยคือ ฉันทะ บ้าง;

เวทนาย่อมมี เพราะปัจจัยคือ วิตก บ้าง;

เวทนาย่อมมี เพราะปัจจัยคือ สัญญา บ้าง;

เวทนาย่อมมี เพราะปัจจัยคือ ฉันทะ วิตก และสัญญา ที่ยังไม่เข้าไปสงบรำงับ บ้าง;

เวทนาย่อมมี เพราะปัจจัยคือ ฉันทะ วิตก และสัญญา ที่เข้าไปสงบรำงับแล้ว บ้าง;

เวทนาย่อมมี เพราะปัจจัยคือ การบรรลุถึงฐานะที่ได้พยายามเพื่อจะบรรลุถึง บ้าง; ดังนี้.

(อีกสูตรหนึ่ง30.19 ได้ตรัสโดยข้อความที่แปลกออกไปอีกบางประการ)

ภิกษุ ท. ! เราได้อยู่แล้วโดยประเทศแห่งวิหารธรรม อย่างเดียวกันกับวิหารธรรมที่เราเคยอยู่แล้วเมื่อตรัสรู้แล้วใหม่ ๆ เมื่ออยู่โดยวิหารธรรมอย่างนี้แล้ว,เราย่อมรู้ชัดอย่างนี้ ว่า :-

"เวทนาย่อมมี เพราะปัจจัยคือ มิจฉาทิฎฐิ บ้าง; -ความเข้าไป สงบรำงับแห่งมิจฉาทิฎฐิ บ้าง;

เวทนาย่อมมี เพราะปัจจัยคือ สัมมาทิฎฐิ บ้าง; -ความเข้าไป สงบรำงับแห่งสัมมาทิฎฐิ บ้าง;

เวทนาย่อมมี เพราะปัจจัยคือ มิจฉาสังกัปปะ บ้าง; -ความเข้าไป สงบรำงับแห่งมิจฉาสังกัปปะ บ้าง;

เวทนาย่อมมี เพราะปัจจัยคือ สัมมาสังกัปปะ บ้าง; -ความเข้าไป สงบรำงับแห่งสัมมาสังกัปปะ บ้าง;

เวทนาย่อมมี เพราะปัจจัยคือ มิจฉาวาจา บ้าง; -ความเข้าไป สงบรำงับแห่งมิจฉาวาจา บ้าง;

เวทนาย่อมมี เพราะปัจจัยคือ สัมมาวาจา บ้าง; -ความเข้าไป สงบรำงับแห่งสัมมาวาจา บ้าง;

เวทนาย่อมมี เพราะปัจจัยคือ มิจฉากัมมันตะ บ้าง; -ความเข้าไป สงบรำงับแห่งมิจฉากัมมันตะ บ้าง;

เวทนาย่อมมี เพราะปัจจัยคือ สัมมากัมมันตะ บ้าง; -ความเข้าไป สงบรำงับแห่งสัมมากัมมันตะ บ้าง;

เวทนาย่อมมี เพราะปัจจัยคือ มิจฉาอาชีวะ บ้าง; -ความเข้าไป สงบรำงับแห่งมิจฉาอาชีวะ บ้าง;

เวทนาย่อมมี เพราะปัจจัยคือ สัมมาอาชีวะ บ้าง; -ความเข้าไป สงบรำงับแห่งสัมมาอาชีวะ บ้าง;

เวทนาย่อมมี เพราะปัจจัยคือ มิจฉาวายามะ บ้าง; -ความเข้าไป สงบรำงับแห่งมิจฉาวายามะ บ้าง;

เวทนาย่อมมี เพราะปัจจัยคือ สัมมาวายามะ บ้าง; -ความเข้าไป สงบรำงับแห่งสัมมาวายามะ บ้าง;

เวทนาย่อมมี เพราะปัจจัยคือ มิจฉาสติ บ้าง; -ความเข้าไป สงบรำงับแห่งมิจฉาสติ บ้าง;

เวทนาย่อมมี เพราะปัจจัยคือ สัมมาสติ บ้าง; -ความเข้าไป สงบรำงับแห่งสัมมาสติ บ้าง;

เวทนาย่อมมี เพราะปัจจัยคือ มิจฉาสมาธิ บ้าง; -ความเข้าไป สงบรำงับแห่งมิจฉาสมาธิ บ้าง;

เวทนาย่อมมี เพราะปัจจัยคือ สัมมาสมาธิ บ้าง; -ความเข้าไป สงบรำงับแห่งสัมมาสมาธิ บ้าง;

เวทนาย่อมมี เพราะปัจจัยคือ ฉันทะ บ้าง; -ความเข้าไป สงบรำงับแห่งฉันทะ บ้าง;

เวทนาย่อมมี เพราะปัจจัยคือ วิตก บ้าง; -ความเข้าไป สงบรำงับแห่งวิตก บ้าง;

เวทนาย่อมมี เพราะปัจจัยคือ สัญญา บ้าง; -ความเข้าไป สงบรำงับแห่งสัญญา บ้าง;

เวทนาย่อมมี เพราะปัจจัยคือ ฉันทะ วิตก และ สัญญา ที่ยังไม่เข้าไปสงบรำงับ บ้าง;

เวทนาย่อมมี เพราะปัจจัยคือ ฉันทะ วิตก และ สัญญา ที่เข้าไปสงบรำงับแล้ว บ้าง;

เวทนาย่อมมี เพราะปัจจัยคือ การบรรลุถึงฐานะที่ได้พยายามเพื่อจะบรรลุถึงบ้าง" ดังนี้.

- บาลี สูตรที่ 1 วิหารวรรค มหาวาร. สํ. 19/16/48. ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลาย ที่เชตวันหลังจากที่ได้ประทับหลีกเร้นแล้วเป็นเวลาครึ่งเดือน.

จบภาค 2.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง