[Font : 15 ]
| |
อิทัปปัจจยตา ในฐานะเป็น วิวัฒนาการทุกแขนง แห่งชีวิต

- 5 -

เสาร์ที่ 29 มกราคม 2515

ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลาย !

ในการบรรยายครั้งที่ 5 นี้ จะได้กล่าวโดยหัวข้อว่า อิทัปปัจจยตา ในฐานะที่เป็นวิวัฒนาการทุกแขนงของสิ่งที่มีชีวิต ดังที่ท่านทั้งหลายก็ทราบกันอยู่แล้ว. ขอให้ท่านทั้งหลายทบทวน ไปถึงการบรรยายครั้งที่แล้วๆ มาด้วย ทุกคราวไป เพื่อให้รู้จักสิ่งที่เรียกว่า อิทัปปัจจยตา ในทุกแง่ทุกมุม.

เราได้เคยกล่าวถึงอิทัปปัจจยตา ในฐานะที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาแต่ไม่มีใครรู้จัก ไม่ถูกนำมากล่าว ถูกมองข้ามพ้นไปบ้าง ยังคงจมอยู่ในพระไตรปิฎก ไม่เป็นที่ปรากฎแม้แก่พุทธบริษัทผู้เรียกตัวเองว่า ผู้สืบอายุพระศาสนาบ้าง ผู้ศึกษาเล่าเรียนและปฏิบัติในศาสนานี้บ้าง ; นับว่าเป็นที่น่าสังเวชอยู่.

ในครั้งต่อมาได้พูดถึง อิทัปปัจจยตา ในฐานะที่เป็นศาสตร์หรือวิชาของโลกว่าในบรรดาศาสตร์และวิชาของโลกทั้งหมดทั้งสิ้น ขึ้นอยู่กับกฎที่เรียกว่า อิทัป-


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ