[Font : 15 ]
| |
อานาปานสติประยุกต์

- 40 -

20 พฤษภาคม 2512

เวลาสำหรับพวกเราล่วงมาจวนจะ 5.00 น. แล้ว ในวันนี้จะได้กล่าวถึง อานาปานสติประยุกต์ คือ อานาปานสติในส่วนที่เห็นว่าจำเป็นที่จะต้องมี ในกรณียกิจต่างๆ ของมนุษย์เรา, เพื่อสิ่งที่เรียกว่า บรมธรรม ทุกๆ ระดับ.

ที่แล้วมา เราได้พูดกันถึงอานาปานสติโดยตรงตั้งแต่ต้นจนถึงที่สุด เป็นการแสดงให้เห็นได้แล้วว่า ใจความสำคัญของอานาปานสตินั้น ก็คือการบังคับจิตใจไว้ได้ในอำนาจ. เราจะต้องมองให้เห็นความจริงข้อนี้กันเสียก่อน, และให้เห็นว่า การบังคับจิตไว้ได้ในอำนาจนั้น ไม่ใช่มีแต่วิธีอานาปานสติ ย่อมมีมากมายหลายวิธีตามหลักแห่งลัทธิ หรือศาสนานั้นๆ แต่สำหรับสิ่งที่เรียกว่า อานาปานสติ นี้ เป็นที่สรรเสริญของพระพุทธเจ้า, มีทั้งผลดีและความสะดวกยิ่งกว่าอย่างอื่น. แต่รวมใจความแล้วมันก็เหมือนๆ กันแทบทุกวิธี, มันก็มุ่งหมายอยู่ ที่ต้องการจะบังคับจิตให้ได้ทั้งนั้น ; เพราะฉะนั้นควรสนใจกันเป็นพิเศษในส่วนนี้.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ