[Font : 15 ]
| |
คำบรรยายชุดที่ 2 อบรมรุ่น 2500

ตุลาการิกธรรม

ชุดที่ 2

ว่าด้วย

หลักปฏิบัติที่สำคัญ ในพุทธศาสนา

บรรยายอบรมผู้ที่จะรับการโปรดเกล้าฯ เป็นตุลาการ

รุ่นปี 2500


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ