[Font : 15 ]
| |
บรมธรรม กับ สื่อมวลชน

- 12 -

18 เมษายน 2512

เวลาของเราล่วงมาถึงเวลา 5.00 น. แล้ว วันนี้จะได้กล่าวถึงบรมธรรมกับสื่อมวลชน. สื่อมวลชนซึ่งเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลมากในสมัยนี้ เพื่อพิจารณากันดู ว่ากำลังเป็นที่ส่งเสริมหรือขัดขวางกันกับบรมธรรมอย่างไร. สิ่งที่เราต้องประสงค์ ก็คือสิ่งที่เรียกว่าบรมธรรม และสิ่งนี้กำลังถูกสนับสนุน หรือกำลังถูกขัดขวางอย่างไร โดยสิ่งที่เรียกว่า "สื่อมวลชน".

ในครั้งที่แล้วๆ มา เราพิจารณากันดูหลายแง่หลายมุม ถึงปัญหาของโลกหรือของสังคม ในลักษณะที่เป็นตัวความทุกข์. ไม่ใช่ว่าเราจะมองหากันแต่แง่ร้ายหรือด้านร้าย หากแต่ว่ามองดูในฐานะที่มันเป็นอยู่จริงอย่างไร และเป็นปัญหาที่มนุษย์กำลังประสบอยู่อย่างไร แล้วการแก้ไขนั้น เป็นการแก้ที่ได้ผลหรือว่ากลับจะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้ปัญหามันยุ่งยากขึ้น. นี้เป็นใจความสำคัญ หรือเป็นความมุ่งหมาย


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ