[Font : 15 ]
| |
ประโยชน์อันสูงสุดของสัมมัตตะ 10 |  

ถปติ ! เราบัญญัติบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม 10 ประการ ว่า เป็นผู้มีกุศลสมบูรณ์ มีกุศลอย่างยิ่ง เป็นสมณะผู้บรรลุถึงการบรรลุอันอุดม อันใคร ๆ รบให้แพ้ไม่ได้. 10 ประการ นั้นเป็นอย่างไรเล่า ที่บุคคลประกอบพร้อมแล้ว เราบัญญัติว่าเขาเป็นผู้มีกุศลสมบูรณ์ มีกุศลอย่างยิ่ง เป็นสมณะผู้บรรลุถึงการบรรลุอันอุดม อันใคร ๆ รบให้แพ้ไม่ได้ ? ถปติ ! ภิกษุในกรณีนี้ : -

เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิอันเป็นเสขะ

เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาสังกัปปะอันเป็นอเสขะ

เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาวาจาอันเป็นอเสขะ

เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมากัมมันตะอันเป็นอเสขะ

เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาอาชีวะอันเป็นอเสขะ

เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาวายามะอันเป็นอเสขะ

เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาสติอันเป็นอเสขะ

เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาสมาธิอันเป็นอเสขะ

เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาญาณอันเป็นอเสขะ

เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาวิมุตติอันเป็นอเสขะ.

ถปติ ! ผู้ประกอบด้วยธรรม 10 ประการ เหล่านี้แล เราบัญญัติว่าเป็นผู้มีกุศลสมบูรณ์ มีกุศลอย่างยิ่ง เป็นสมณะผู้บรรลุถึงการบรรลุอันอุดม อันใคร ๆ รบให้แพ้ไม่ได้.

- ม. ม. 13/346, 351/361, 366.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง