[Font : 15 ]
| |
อัสสาทะของรูป |  

ภิกษุ ท.! อัสสาทะ (รสอรอย) ของรูป เปนอยางไรเลา ?

ภิกษุ ท.! เปรียบเหมือนนางสาวนอยแหงกษัตริยก็ดี นางสาวนอยแหงพราหมณก็ดี และนางสาวนอยแหงคฤหบดีก็ดี ที่มีวัยอันบุคคลพึงแสดงวาอายุสิบหาหรือสิบหก ไมสูงนัก ไมต่ำนัก ไมผอมนัก ไมอวนพีนัก ไมดํานักไมขาวนัก. ภิกษุ ท .! เหลานางสาวนอยนั้น ๆ จัก มีสีสรรแหงวรรณะอันงดงาม ในสมัยนั้น เปนอยางยิ่ง มิใชหรือ ?

"ขอนั้น เปนเชนนั้นแล พระเจาขา ! "

ภิกษุ ท.! สุข โสมนัส ใด ๆ ที่อาศัยสีสรรแหงวรรณะอันงดงามแลวบังเกิดขึ้น. สุข โสมนัสนี้แล เปนอัสสาทะของรูป.

- มู. ม. 12/173/201.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง