[Font : 15 ]
| |
จตุกกะที่ 4 ธัมมานุปัสสนา

จตุกกะที่ 4 – ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานANP54

(ตั้งแต่การเห็นอนิจจังโดยประจักษ์ จนถึง การเห็นความสลัดคืนสังขารออกไป)

บัดนี้มาถึงการปฏิบัติในอานาปานสติ จตุกกะที่สิ่ ซึ่งกล่าวถึงอานาปานสติอีก 4 ขั้น เป็นลำดับไปคือ :-

ขั้นที่ 13 การตามเห็น ความไม่เที่ยง อยู่เป็นประจำ หายใจเข้า - ออก 1,

ขั้นที่ 14 การตามเห็น ความจางคลาย อยู่เป็นประจำ หายใจเข้า - ออก 1,

ขั้นที่ 15 การตามเห็น ความดับไม่เหลือ อยู่เป็นประจำ หายใจเข้า - ออก 1,

ขั้นที่ 16 การตามเห็น ความสลัดคืน อยู่เป็นประจำ หายใจเข้า - ออก 1,

รวมเป็น 4 ขั้นด้วยกัน ดังนี้. ทั้ง 4 ขั้นนี้ จัดเป็นหมวดแห่งการเจริญภาวนา ที่พิจารณาธรรม คือความจริงที่ปรากฎออกมา เป็นอารมณ์สำหรับการศึกษา แทนที่จะกำหนดพิจารณากายคือลมหายใจ เวทนาคือปิติและสุข และพิจารณาจิตในลักษณะต่างๆ กัน ดังที่กล่าวแล้วในจตุกกะที่หนึ่ง สอง และสาม.

ในจตุกกะที่สี่นี้ มีสิ่งที่จะต้องสนใจเป็นสิ่งแรก คือท่านได้กล่าวถึงธรรม 4 อย่าง คือ อนิจจัง วิราคะ นิโรธะ และปฏินิสสัคคะ ซึ่งเห็นได้ว่า ไม่มี


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ