[Font : 15 ]
| |
อิทัปปัจจยตา ในฐานะเป็น กฎแห่งกรรม, กรรม, และกัมมักขัย

-11-

เสาร์ที่ 11 มีนาคม 2515

ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลาย!

การบรรยายเรื่อง อิทัปปัจจยตา ในครั้งที่ 11 นี้ จะได้กล่าวโดยหัวข้อว่า อิทัปปัจจยตา ในฐานะเป็นกฎแห่งกรรม เป็นกรรม และเป็นกัมมักขัย ดังที่ท่านทั้งหลายก็ทราบได้ดีอยู่แล้วจากใบประกาศกำหนดการ.

เกี่ยวกับเรื่องนี้ ขอทบทวนทุกครั้งไป โดยไม่กลัวว่าท่านผู้ใดจะรำคาญ ว่าการบรรยายเรื่องนี้มีความมุ่งหมายส่วนใหญ่ก็ที่จะให้คำว่า "อิทัปปัจจยตา" กลายมาเป็นภาษาที่ใช้พูดประจำวันในหมู่พุทธบริษัทเรา ให้สมกับความที่คำๆ นี้เป็นคำสำคัญ, เป็นหัวใจของพุทธศาสนา, เป็นสิ่งที่ต้องเอามาพูดได้เป็นประจำวัน.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ