[Font : 15 ]
| |
การถูกตราหน้า เพราะอนุสัยในเบญจขันธ์ |  

ถูกแลว ภิกษุ ! ถูกแลว ภิกษุ ! ภิกษุ ! เธอเขาใจเนื้อความแหงคําที่เรากลาวโดยยอ (วาถามีอนุสัยในสิ่งใด จะถูกตราหนาเพราะสิ่งนั้น), ไดโดยพิสดารอยางถูกตองแลว.

ภิกษุ ! ถาบุคคลมีจิตเขาไปมีอนุสัยใน รูป, เขายอมถูกตราหนาเพราะอนุสัยซึ่งเขาไปมีใน รูป นั้น; 18

ภิกษุ ! ถาบุคคลมีจิตเขาไปมีอนุสัยใน เวทนา, เขายอมถูกตราหนาเพราะอนุสัยซึ่งเขาไปมีใน เวทนา นั้น;

ภิกษุ ! ถาบุคคลมีจิตเขาไปมีอนุสัยใน สัญญา, เขายอมถูกตราหนาเพราะอนุสัยซึ่งเขาไปมีใน สัญญา นั้น;

ภิกษุ ! ถาบุคคลมีจิตเขาไปมีอนุสัยใน สังขารทั้งหลาย, เขายอมถูกตราหนา เพราะอนุสัย ซึ่งเขาไปมีใน สังขารทั้งหลาย นั้น;

ภิกษุ ! ถาบุคคลมีจิตเขาไปมีอนุสัยใน วิญญาณ, เขายอมถูกตราหนา เพราะอนุสัยซึ่งเขาไปมีใน วิญญาณ นั้น.

(ปฏิปกขนัย)

ภิกษุ ! ถาบุคคลมีจิตไมเขาไปมีอนุสัยใน รูป , เขายอมไมถูกตราหนา เพราะอนุสัยซึ่งเขาไปมีใน รูป นั้น;

ภิกษุ ! ถาบุคคลมีจิตไมเขาไปอนุสัยใน เวทนา, เขายอมไมถูกตราหนาเพราะอนุสัยซึ่งเขาไปมีใน เวทนา นั้น;

ภิกษุ ! ถาบุคคลมีจิตไมเขาไปอนุสัยใน สัญญา, เขายอมไมถูกตราหนาเพราะอนุสัยซึ่งเขาไปมีใน สัญญา นั้น;

ภิกษุ ! ถาบุคคลมีจิตไมเขาไปมีอนุสัยใน สังขารทั้งหลาย, เขายอมไมถูกตราหนา เพราะอนุสัยซึ่งเขาไปมีใน สังขารทั้งหลาย นั้น;

ภิกษุ ! ถาบุคคลมีจิตไมเขาไปมีอนุสัยใน วิญญาณ, เขายอมไมถูกตราหนา เพราะอนุสัยซึ่งเขาไปมีใน วิญญาณ นั้นเลย.

ภิกษุ ! เนื้อความแหงภาษิตอันเรากลาวแลวโดยยอนี้ ใครๆ พึงเห็นโดยพิสดาร ดังนี้เถิด.

- ขนฺธ. สํ. 17/44/75.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง