[Font : 15 ]
| |
ก. อนุปุพพนิโรธ 9 |  

ภิกษุ ท.! อนุปุพพนิโรธ 9 ประการ เหล่านี้ มีอยู่. 9 ประการ อย่างไรเล่า ? 9 ประการ คือ:-

(1) เมื่อเข้าถึงปฐมฌาน อามิสส (กาม) สัญญา ย่อมดับ ;

(2) เมื่อเข้าถึงทุติยฌาน วิตกและวิจาร ย่อมดับ ;

(3) เมื่อเข้าถึงตติยฌาน ปีติ ย่อมดับ ;

(4) เมื่อเข้าถึงจตุตถฌาน อัสสาสะและปัสสาสะ ย่อมกับ ;

(5) เมื่อเข้าถึงกาสานัญจายตนะ รูปสัญญา ย่อมดับ ;

(6) เมื่อเข้าถึงวิญญาณัญจายตนะ อากาสานัญจายตนสัญญาย่อมดับ ;

(7) เมื่อเข้าถึงอากิญจัญญายตนะ วิญญาณัญจายตนสัญญาย่อมดับ ;

(8) เมื่อเข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะ อากิญจัญญายตน ย่อมดับ ;

(9) เมื่อเข้าถึงสัญญาเวทยิตนิโรธ สัญญาและเวทนา ย่อมดับ.

ภิกษุ ท.! เหล่านี้แล อนุปุพพนิโรธ 9 ประการ.

- นวก. อํ. 23/423/235.

(ธรรมะหมวดนี้ แสดงถึงธรรมที่ต้องดับไปตามลำดับ ๆ แห่งการปฏิบัติระบบนี้ ดังนั้นจึงได้ชื่อว่า อนุปุพพนิโรธเก้า คือธรรมที่ดับตามลำดับ 9 ลำดับ, เป็นหมวดธรรมที่ต้องศึกษาก่อน แต่โดยย่อ, รายละเอียดหาดูได้ที่หมวด ค.; ในที่อื่น (23/477/263,265) เป็นคำของพระอานนท์แสดงอนุปุพพปัสสัทธิและอนุปุพพนิโรธไว้ โดยความเป็น รูปฌาน 4 อรูปฌาน 4 ในฐานะเป็นอนุปุพพปัสสัทธิและอนุปุพพนิโรธโดยปริยาย, และแสดงสัญญาเวทยิตนิโรธอันสิ้นอาสวะไว้ ในฐานะเป็นอนุปุพพปัสสัทธิและอนุปุพพนิโรธโดยปริยาย โดยไม่แสดงไว้อย่างละเอียดว่า ฌานชื่อไรระงับหรือดับเสียซึ่งธรรมชื่ออะไรเหมือนกับในสูตรข้างบนนี้).


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง