[Font : 15 ]
| |
การตรัสภิกษุอปริหานิยธรรม |  

อานนท์! เธอจงไป สั่งให้ภิกษุทุกรูปบรรดาอาศัยที่นครราชคฤห์มาประชุมกัน ณ ที่อุปัฎฐานศาลา. (ท่านพระอานนท์ประชุมสงฆ์เสร็จแล้ว กราบทูลให้ทรงทราบ ได้ตรัส ภิกษุ อปริหานิยธรรม 6 หมวด. ดังยกมาเป็นตัวอย่างเพียง 1 หมวด คือ :-)

ภิกษุ ท.! เราจักแสดงอปริหานิยธรรมอีกหมวดหนึ่งแก่เธอ, จงเงี่ยฟัง จงทำในใจให้ดี. (1) ภิกษุ ท.! ภิกษุจะไม่เป็นผู้ยินดีในนวกรรม06.2 ไม่ยินดีแล้วในนวกรรม ไม่ประกอบความเป็นผู้ยินดีในนวกรรม อยู่เพียงไร,ความเจริญก็เป็นสิ่งที่ภิกษุ ท. หวังได้ ไม่มีความเสื่อมเลย, อยู่เพียงนั้น. (2) ภิกษุ ท.! ภิกษุจักไม่เป็นผู้ยินดีในการพูดคุย ไม่ยินดีแล้วในการพูดคุยไม่ประกอบความยินดีในการพูดคุยอยู่เพียงไร, ความเจริญก็เป็นสิ่งที่ภิกษุ ท.หวังได้อยู่ ไม่มีความเสื่อมอยู่เพียงนั้น. (3) ภิกษุ ท.! ภิกษุจักไม่เป็นผู้ยินดีในการนอนหลับ ฯลฯ, (4) ภิกษุ ท.! ภิกษุจักไม่เป็นผู้ยินดีในความคลุกคลีกันเป็นหมู่ๆ ฯลฯ, (5) ภิกษุ ท.! ภิกษุจักไม่เป็นผู้มีความปรารถนาเลวทราม (ลามก) ฯลฯ, (6) ภิกษุ ท.! ภิกษุจักไม่เป็นผู้คบเพื่อนชั่ว ฯลฯ, (7) ภิกษุ ท.! ภิกษุจักไม่เป็นผู้หยุดเลิกเสียในระหว่างเนื่องจากได้บรรลุคุณวิเศษสักเล็กน้อยแล้ว อยู่เพียงไร, ความเจริญก็เป็นสิ่งที่ภิกษุ ท. หวังได้ ไม่มีความเสื่อม, อยู่เพียงนั้น.

- มหาปรินิพพานสูตร มห. ที. 10/92/71. ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายที่อุปัฎฐานศาลา นครราชคฤห์.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง