[Font : 15 ]
| |
คนไม่ควรเลี้ยงโค |  

ภิกษุ ท.! คนเลี้ยงโคที่ประกอบด้วยความบกพร่อง 11 อย่างแล้ว ไม่เหมาะที่จะเลี้ยงโค และทำฝูงโคให้เจริญได้. ความบกพร่อง 11 อย่าง อะไรกันเล่า? 11 อย่างคือ คนเลี้ยงโคในกรณีนี้ เป็นผู้ไม่รู้เรื่องร่างกายของโค, เป็นผู้ไม่ฉลาดในลักษณะของโค, เป็นผู้ไม่เขี่ยไข่ขาง, เป็นผู้ไม่ปิดแผล, เป็นผู้ไม่สุมควัน, เป็นผู้ไม่รู้จักท่าที่ควรนำโคไป, เป็นผู้ไม่รู้จักน้ำที่โคควรดื่ม, เป็นผู้ไม่รู้จักทางที่โคควรเดิน, เป็นผู้ไม่ฉลาดในที่ที่ควรไปล เป็นผู้รีดนมโคเสียหมด ไม่มีส่วนเหลือ, เป็นผู้ไม่ให้เกียรติแก่โคอุสภอันเป็นโคพ่อฝูง เป็นโคนำฝูง ด้วยการเอาใจใส่เป็นพิเศษ, ภิกษุ ท.! คนเลี้ยงโคที่ประกอบด้วยความบกพร่อง 11 อย่างนี้แล ไม่เหมาะที่จะเลี้ยงโค และทำฝูงโคให้เจริญได้;

ภิกษุ ท.! ฉันใดก็ฉันนั้น : ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์คุณ 11 ประการแล้ว ไม่ควรที่จะถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ ในธรรมวินัยนี้. องค์คุณ 11 ประการอะไรกันเล่า? 11 ประการคือ ภิกษุในกรณีนี้ เป็นผู้ไม่รู้จักรูป, เป็นผู้ไม่ฉลาดในลักษณะ, เป็นผู้ไม่เขี่ยไข่ขาง, เป็นผู้ไม่ปิดแผล, เป็นผู้ไม่สมควร, เป็นผู้ไม่รู้จักเท่าที่ควรไป, เป็นผู้ไม่รู้จักน้ำที่ควรดื่ม, เป็นผู้ไม่รู้จักทางที่ควรเดิน, เป็นผู้ไม่ฉลาดในที่ที่ควรไป, เป็นผู้รีด "นมโค" เสียหมด ไม่มีส่วนเหลือ เป็นผู้ไม่บูชาอย่างยิ่งในภิกษุทั้งหลาย ผู้เป็นเถระ มีพรรษายุกาล บวชนาน เป็นบิดาสงฆ์ เป็นผู้นำสงฆ์ด้วยการบูชานั้นพิเศษ.

- บาลี พระพุทธภาษิต มหาโคปาลสูตร มู.ม 12/410/384-5, ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายที่เชตวัน.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง