[Font : 15 ]
| |
สุภาษิตวาจา ในฐานะสัมมาวาจา (อีกนัยหนึ่ง) |  

ภิกษุ ท. ! วาจาอันประกอบด้วยองค์ 4 ประการ เป็นวาจาสุภาษิต ไม่เป็นวาจาทุพภาษิต เป็นวาจาไม่มีโทษและวิญญูชนไม่ติเตียน. องค์ 4 ประการ อย่างไรเล่า ? 4 ประการ คือ : -

กล่าวเป็นสุภาษิตเท่านั้น ไม่กล่าวเป็นทุพภาษิต ;

กล่าวเป็นธรรมเท่านั้น ไม่กล่าวเป็นอธรรม ;

กล่าววาจาน่ารัก (แก่ผู้ฟัง) เท่านั้น ไม่กล่าววาจาไม่น่ารัก (แก่ผู้ฟัง) ;

กล่าววาจาสัจจ์เท่านั้น ไม่กล่าววาจาเหลาะแหละ.

ภิกษุ ท. ! วาจา อันประกอบด้วยองค์ 4 ประการเหล่านี้แล เป็นวาจาสุภาษิต ไม่เป็นวาจาทุพภาษิต เป็นวาจาไม่มีโทษและวิญญูชนไม่ติเตียน.

- สุตฺต. ขุ. 25/411/356.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง