[Font : 15 ]
| |
บรมธรรม กับ การมีอุดมคติ

- 17 –

24 เมษายน 2512

เวลาสำหรับพวกเราล่วงมาจวน 5.00 น. แล้ว ในวันนี้จะพูดกันถึงเรื่อง บรมธรรม กับ การมีอุดมคติ. คำว่า "อุดมคติ" นี้ แม้จะเป็นภาษาบาลี ก็ไม่เคยพบในคัมภีร์ทางพุทธศาสนา ; เข้าใจว่าเป็นคำใหม่ ที่คิดขึ้นใช้ในยุคนี้ ในประเทศไทย. แต่ถึงอย่างนั้น สิ่งที่เรียกว่า อุดมคติ นั้น ก็เป็นสิ่งที่มีมาแล้วในครั้งพุทธกาลหรือก่อนพุทธกาล แต่เขาเรียกโดยชื่ออื่น : เขาจะไม่มีคำอะไรมากไปกว่าคำว่า "ธรรม" อีกเหมือนกัน. ในภาษาบาลีสันกฤต มีคำว่า "ธรรม" ใช้ในความหมายที่ประหลาด กล่าวคือ ใช้ได้ในทุกกรณี คือเรียกว่า "ธรรม" เฉยๆ ; ชาวอินเดียก็ยังใช้คำนี้ จนกระทั่งถึงบัดนี้.

เช่นกล่าวว่า "ทำอะไรต้องประกอบไปด้วยธรรม" อย่างนี้ก็หมายความว่า ทำอะไรต้องประกอบไปด้วยอุดมคติ แม้แต่จะกินข้าว กระทั่งถึงจะบริโภคกามารมณ์


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ