[Font : 15 ]
| |
บรมธรรม กับ อธิจิตตาโยค

- 27 -

5 พฤษภาคม 2512

เวลาสำหรับพวกเรา ล่วงมาจวน 5.00 น. แล้วในวันนี้จะได้กล่าวถึง บรมธรรม กับ อธิจิตตาโยค หรือการพัฒนาจิต. ในครั้งที่แล้วมา เราได้พูดถึงบรมธรรม ในฐานะที่เป็นสรณะ มนุษย์อยู่ไม่ได้โดยปราศจากสรณะ ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง : นับตั้งแต่ ทางร่างกาย เช่นเด็กทารก ก็มีบิดามารดาเป็นสรณะ. เมื่อเติบโต เต็มที่ ปัญหาทางจิตใจเหลืออยู่รบกวนหรือบีบคั้น ก็ต้องมีอะไรเป็นเครื่องป้องกัน เรียกว่า สรณะ คือทำให้เบาใจ ทำให้ไม่มี ความทุกข์.

สรณะต่างๆ ในเบื้องต้นนั้น ไม่สูงสุด ไม่เกษม ต้องการถึงขั้นพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และรู้อริยสัจจ์ จึงจะเป็นสรณะสูงสุดและเกษม และต้องมีวิธีที่จะถึงสรณะชนิดนี้ กล่าวคือเราต้องกระทำด้วย. วิธีและการกระทำนั้นก็คือการอบรมจิต


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ