[Font : 15 ]
| |
ธรรมกับตุลาการ

คำบรรยาย “หลักพระพุทธศาสนา” และวิธีปฏิบัติครั้งที่ 10/2504

เรื่อง ธรรมะกับตุลาการ

ภิกขุ พุทธทาส อินทปัญโญ

บรรยายอบรมผู้ช่วยผู้พิพากษา ณ กระทรวงยุติธรรม

14 มกราคม 2504

ท่านที่จะเป็นผู้พิพากษาทั้งหลาย,

ในโอกาสแห่งการบรรยายครั้งสุดท้ายนี้จะได้สรุปใจความทั้งหมด ของคำบรรยายหลักพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นเครื่องช่วยความจำหรือกำหนดจดจำที่ง่าย. ก่อนอื่นทั้งหมดเราจะต้องทำการสมมติเหมือนอย่างว่า คนเกิดมาในโลกนี้ เหมือนกับการเดินทางในทะเล ด้วยซ้ำไป มันต้องประสบอุปสรรคมากหรืออันตรายมากเป็นธรรมดา จนกว่าจะถึงเกาะที่เป็นที่พึ่งอันถาวร ; หรือว่าจนกว่าจะหยุดเลิกการเดินทางเสียได้ จะเป็นชีวิตแบบไหนมันก็เหมือนกับการเดินทางทั้งนั้น. มันมีจุดหมายปลายทางอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่ง ถ้าเราไปถึงจุดนั้นไม่ได้ก็เรียกว่ายังไม่ได้สิ่งที่ดีที่สุดที่ควรจะได้รับ. แต่เมื่อกล่าวโดยหลักพระพุทธศาสนาแล้ว เราหมายถึงการที่ได้ไปถึงสภาพที่จิตใจจะไม่มีความทุกข์เลยอีกต่อไป ก็เป็นอันว่าถึงที่สุด ไม่มียิ่งไปกว่านั้นแล้ว ใช้คำสมมติเรียกว่าอยู่เหนือโลก ; ก็คือเหนือทุกข์ทั้งปวงนั่นเอง. เหนือโลกก็คือเหนือทุกข์ทั้งปวงนั่นเอง. เดี๋ยวนี้กำลังพัวพันอยู่กับโลกหรือพัวพันอยู่กับทุกข์ แล้วก็เนื่องจากเราอยู่คนเดียวไม่ได้ในโลก จึงต้องมีระเบียบระบอบสำหรับประพฤติปฏิบัตินี้


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ