[Font : 15 ]
| |
ทรงสามารถยิ่งในการสอน |  

ราชกุมาร! องค์อันควรแก่การประกอบความเพียร 5 องค์ คืออะไรบ้างเล่า? 5 องค์คือ ราชกุมาร! ภิกษุในธรรมวินัยนี้:-

(1) เป็น ผู้มีศรัทธา ย่อมเชื่อความตรัสรู้ของตถาคต ว่า "แม้เพราะเหตุนี้ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้ชอบเอง สมบูรณ์ด้วยวิชชาและจรณะ ดำเนินไปดี รู้แจ้งโลก เป็นสารถีฝึกคนควรฝึก อย่างไม่มีใครยิ่งไปกว่า เป็นครูของเทวดาและมนุษย์ เป็นผู้เบิกบานแล้ว จำแนกธรรมออกสอนสัตว์" ดังนี้.

(2) เป็น ผู้มีอาพาธน้อย มีโรคน้อย มีไฟธาตุสำหรับย่อยอาหารที่ย่อยได้สม่ำเสมอ ปานกลาง ไม่ร้อนเกิน ไม่เย็นเกิน พอควรแก่การบำเพ็ญเพียร.

(3) เป็น ผู้ไม่โอ้อวด ไม่มารยา เป็นผู้เปิดเผยตนเองตามที่เป็นจริงในพระศาสดา, ในท่านผู้รู้, หรือในเพื่อนพรหมจารีทั้งหลาย ก็ตาม.

(4) เป็น ผู้ปรารภความเพียร เพื่อการละสิ่งอันเป็นอกุศล เพื่อถึงพร้อมด้วยสิ่งอันเป็นกุศล มีกำลัง มีความบากบั่น หนักแน่น ไม่ทอดทิ้งธุระในสิ่งทั้งหลายอันเป็นกุศล.

(5) เป็น ผู้มีปัญญา ประกอบด้วยปัญญาซึ่งสามารถกำหนดความเกิดขึ้นและความดับหายไป เป็นปัญญาอันประเสริฐ เป็นเครื่องเจาะแทงกิเลสเป็นเครื่องให้ถึงความสิ้นทุกข์ได้โดยชอบ.

ราชกุมาร! เหล่านี้แล เป็นองค์อันควรแก่การประกอบความเพียร 5 องค์. ราชกุมาร!ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ 5 องค์เหล่านี้, เมื่อได้ตถาคตเป็นผู้นำ ก็พึงทำให้ลุแจ้ง ซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรรย์ อันเป็นสิ่งไม่มีอะไรอื่นยิ่งไปกว่า อันเป็นที่ปรารถนาของกุลบุตรทั้งหลาย ผู้ออกจากเรือนบวช เป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนโดยชอบ, ได้ในภพอันตรเห็นแล้วนี้ ด้วยปัญญาอันยิ่งของตนเอง เข้าถึงแล้วแลอยู่ได้, ชั่วเวลา 7 ปี.

ราชกุมาร! 7 ปีจงยกไว้ก็ได้ ...ฯลฯ...

ราชกุมาร! 6 ปีจงยกไว้ก็ได้ ...ฯลฯ...

ราชกุมาร! 5 ปีจงยกไว้ก็ได้ ...ฯลฯ...

ราชกุมาร! 4 ปีจงยกไว้ก็ได้ ...ฯลฯ...

ราชกุมาร! 3 ปีจงยกไว้ก็ได้ ...ฯลฯ...

ราชกุมาร! 2 ปีจงยกไว้ก็ได้ ...ฯลฯ...

ราชกุมาร! 1 ปีจงยกไว้ก็ได้ ...ฯลฯ...

ราชกุมาร! 7 เดือนจงยกไว้ก็ได้ ...ฯลฯ...

ราชกุมาร! 6 เดือนจงยกไว้ก็ได้ ...ฯลฯ...

ราชกุมาร! 5 เดือนจงยกไว้ก็ได้ ...ฯลฯ...

ราชกุมาร! 4 เดือนจงยกไว้ก็ได้ ...ฯลฯ...

ราชกุมาร! 3 เดือนจงยกไว้ก็ได้ ...ฯลฯ...

ราชกุมาร! 2 เดือนจงยกไว้ก็ได้ ...ฯลฯ...

ราชกุมาร! 1 เดือนจงยกไว้ก็ได้ ...ฯลฯ...

ราชกุมาร! กึ่งเดือนจงยกไว้ก็ได้ ...ฯลฯ...

ราชกุมาร! 7 วัน 7 คืน จงยกไว้ก็ได้ ...ฯลฯ...

ราชกุมาร! 6 วัน 6 คืน จงยกไว้ก็ได้ ...ฯลฯ...

ราชกุมาร! 5 วัน 5 คืน จงยกไว้ก็ได้ ...ฯลฯ...

ราชกุมาร! 4 วัน 4 คืน จงยกไว้ก็ได้ ...ฯลฯ...

ราชกุมาร! 3 วัน 3 คืน จงยกไว้ก็ได้ ...ฯลฯ...

ราชกุมาร! 2 วัน 2 คืน จงยกไว้ก็ได้ ...ฯลฯ...

ราชกุมาร! 1 วัน 1 คืน จงยกไว้, ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ควรแก่การประกอบความเพียร 5 องค์เหล่านี้แล้ว ได้ตถาคตเป็นผู้นำ, อันเรากล่าวสอนแล้วในตอนเย็น รุ่งเช้า ก็จักบรรลุคุณวิเศษ, อันเรากล่าวสอนแล้วในตอนเช้าเย็นลง ก็จักได้บรรลุคุณวิเศษ.

"อโห! พุทโธ, อโห! ธัมโม, อโห! ความท่พระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้อย่างดีแล้ว, ในเพราะเหตุที่กุลบุตร ซึ่งเมื่อพระผู้มีพระภาคกล่าวสอนในตอนเย็น เช้าขึ้นก็จักบรรลุคุณวิเศษ, พระผู้มีพระภาคกล่าวสอนในตอนเช้า เย็นลงก็จักบรรลุคุณวิเศษ" โพธิราชกุมาร ทูลสนองด้วยความอัศจรรย์ใจตนเอง.

บาลี โพธิราชกุมารสูตร ม.ม. 13/472/518. ตรัสแก่โพธิราชกุมาร ที่โกกนุทปราสาทของเขา, แคว้นภัคคะ.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง