[Font : 15 ]
| |
ทั้งอดีต - อนาคต - ปัจจุบัน ล้วนแต่มีการรู้อริยสัจ |  

ภิกษุ ท.! บุคคลทั้งหลายเหลาใด จะเปนสมณะหรือพราหมณ ก็ตามใน กาลยืดยาวฝายอดีต ไดรูพรอมเฉพาะแลวตามคาวมเปนจริง, บุคคลเหลานั้นทั้งหมด ก็ไดรูพรอมเฉพาะแลวตามความเปนจริงซึ่งความจริงอันประเสริฐ 4 อยาง.

ภิกษุ ท.! บุคคลทั้งหลายเหลาใด จะเปนสมณะหรือพราหมณก็ตามใน กาลยืดยาวฝายอนาคต จักรูพรอมเฉพาะตามความเปนจริง, บุคคลเหลานั้นทั้งหมด ก็จักรูพรอมเฉพาะตามความเปนจริง ซึ่งความจริงอันประเสริฐ 4 อยาง.

ภิกษุ ท.! บุคคลทั้งหลายเหลาใด จะเปนสมณะหรือพราหมณก็ตามใน กาลนี้ รูพรอมเฉพาะตามความเปนจริงอยู, บุคคลเหลานั้นทั้งหมด ก็รูพรอมเฉพาะตามความเปนจริงอยู ซึ่งความจริงอันประเสริฐ 4 อยาง.

ภิกษุ ท.! ความจริงอันประเสริฐ 4 อยาง เหลาไหนเลา ? 4 อยางคือ ความจริงอันประเสริฐเรื่องทุกข, ความจริงอันประเสริฐเรื่องเหตุใหเกิดขึ้นแหงทุกข,ความจริงอันประเสริฐเรื่องความดับไมเหลือแหงทุกข, และความจริงอันประเสริฐเรื่องทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข.

ภิกษุ ท.! เพราะเหตุนั้น ในเรื่องนี้ เธอพึงประกอบโยคกรรม4 อันเปนเครื่องทําใหรูวา "ทุกข เปนอยางนี้, เหตุใหเกิดขึ้นแหงทุกข เปนอยางนี้, ความดับไมเหลือแหงทุกข เปนอยางนี้, ทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข เปนอยางนี้," ดังนี้.

- มหาวาร. สํ. 19/522/1658.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง