[Font : 15 ]
| |
เสียขวัญตั้งแต่พอเริ่มการสัมประหารกัน |  

ภิกษุ ท.! นักรบอาชีพบางประเภททนต่อผงคลีได้, ทนต่อยอดธงชัยได้, ทนต่อเสียงโห่ร้องได้, แต่ว่าพอเริ่มการสัมประหารกันเท่านั้น ก็ยอมแพ้, นักรบอาชีพบางประเภทในกรณีนี้เป็นเช่นนี้ เป็นนักรบอาชีพประเภทที่ 4 มีอยู่ในโลก หาได้ในโลก....

ภิกษุ ท.! นักบวชเปรียบด้วยนักรบอาชีพเช่นนี้ ก็มีอยู่ในหมู่ภิกษุ หาได้ในหมู่ถิกษุเหมือนกัน. ในกรณีนี้คือ ภิกษุทนต่อ "ผลคลี" ได้ ทนต่อ "ยอดธงชัยของข้าศึก" ได้ และทนต่อ "เสียงโห่ร้อง" ได้, แต่ว่า พอเริ่มการสัมประหาร ก็ยอมแพ้ . ข้อว่า "การสัมประหารกัน" สำหรับภิกษุนั้นได้แก่อะไรเล่า? ภิกษุ ท.! ในกรณีนี้คือ ภิกษุอยู่ป่า หรืออยู่โคนไม้ หรือ อยู่เรือนว่าง, มีมาตุคามเข้าไปนั่งเบียดนอนเบียด นั่งทับนอนทับ. เมื่อเธอถูกกระทำเช่นนั้น, ไม่ทันจะได้บอกคืนสิกขา ไม่ทันจะเปิดเผยถึงความเป็นผู้หมดกำลังใจต่อสิกขา ได้เสพเมถุนแล้ว ความที่ถูกกระทำเช่นนี้ ได้ในข้อว่า "เริ่มการสัมประหารกัน" สำหรับภิกษุนั้น. ภิกษุ ท.! เปรียบเหมือนนักรบอาชีพประเภทที่อดทนต่อผงคลีได้ ทนต่อยอดธงชัยได้ และทนต่อเสียงโห่ร้องได้, แต่ว่าได้ยอมแพ้ในขณะสักว่าพอเริ่มการสัมประหารกัน ฉันใด; ภิกษุ ท.! เรากล่าวนักบวชนี้ว่า มีนักรบ อาชีพชนิดนั้นเป็นคู่เปรียบ ฉันนั้น. ภิกษุ ท.! นักบวชบางคนในกรณีนี้เป็นเช่นนี้ เป็นนักบวชที่เปรียบด้วยนักรบอาชีพประเภทที่ 4 มีอยู่ในหมู่ภิกษุ หาได้ในหมู่ภิกษุ แล.

- บาลี พระพุทธภาษิต ปญฺจก. อํ. 22/101,103/75.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง