[Font : 15 ]
| |
ศรัทธา

1. พยัญชนะ : ศรัทธาโดยพยัญชนะ : คือ ทรงตัวเอง แต่คนทั่วไปแปลว่าความเชื่อ.

2. อรรถ : ศรัทธาโดยอรรถะ :

2.1 ความเชื่อที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเองโดยรูปใดรูปหนึ่ง.

2.2 ความมั่นใจ ความแน่ใจ ความไว้ใจ ฯลฯ

3. ไวพจน์: ศรัทธาโดยไวพจน์ : คืออธิโมกข์ (ความน้อมใจไปตาม), สัทธาเจตสิก (คือสิ่งที่ประกอบกับจิตให้จิตมีศรัทธา), สัทธินทรีย์, สัทธาพล, สัทธาธนัง ฯลฯ

4. องค์ประกอบ : ศรัทธาโดยองค์ประกอบ : คือ วัตถุ (ตัวเรื่อง) ที่จะเชื่อ : การวิจัยวิจารณ์เรื่องนั้นด้วยปัญญา: เหตุผลที่นำมาใช้ : อันติมมติ มติสุดท้ายที่เป็นผลของการวิจัยวิจารณ์.

5. ลักษณะ : ศรัทธาโดยลักษณะ : คือ ยึดถือ, เชื่อถือ, ภักดี, หวังพึ่ง, ยินยอม, มอบหมายถวายตัว.

6. อาการ : ศรัทธาโดยอาการ : คือ พอใจ, เลื่อมใส, เห็นด้วย, ยินดีรับ, ไว้วางใจ, แสวงหา, ติดตาม.

7. ประเภท : ศรัทธาโดยประเภท :

...


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง