[Font : 15 ]
| |
ทรงสามารถในการสอน |  

นิโครธะ! เรากล่าวอยู่อย่างนี้ว่า จงมาเถิด บุรุษผู้เป็นวิญญูชนไม่โอ้อวด ไม่มีมารยา มีสัญชาติแห่งคนตรง, เราพร่ำสอนอยู่ แสดงธรรมอยู่เธอปฎิบัติตามอยู่อย่างที่เราสอน ก็จักทำให้แจ้ง ซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรรย์ (คืออรหัตตผล) อันไม่มีอะไรยิ่งไปกว่า อันเป็นิส่งที่กุลบุตร ท. ผู้ออกจากเรือนบวช เป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนโดยชอบ ปรารถนาอยู่, ได้อยู่ในภพอันตนเห็นแล้วนี้ ด้วยปัญญาอันยิ่งของตนเอง เข้าถึงแล้วแลอยู่ได้, ในชั่วเวลา 7 ปี.

นิโครธะ! 7 ปียกไว้ก็ได้ ...ฯลฯ...05.2 ได้, ในชั่วเวลา 6 ปี.

นิโครธะ! 6 ปี, 5 ปี, 4 ปี, 3 ปี, 2 ปี, 1 ปี, ยกไว้ก็ได้...ฯลฯ...

นิโครธะ! 7 เดือน, 6 เดือน, 5 เดือน, 4 เดือน, 3 เดือน 2 เดือน, 1 เดือน, -กึ่งเดือน ยกไว้ก็ได้.

นิโครธะ! จงมาเถิด บุรุษผู้เป็นวิญญูชน ไม่โอ้อวด ไม่มีมารยามีสัญชาติแห่งคนตรง, เราพร่ำสอนอยู่, แสดงธรรมอยู่, เธอปฎิบัติตามอยู่อย่างที่เราสอน ก็จักทำให้แจ้ง ซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรรย์ (คืออรหัตตผล)อันไม่มีอะไรอื่นยิ่งไปกว่า อันเป็นสิ่งที่ปรารถนาของกุลบุตร ท. ผู้ออกจากเรือนบวชไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนโดยชอบ, ได้อยู่ในภพอันตนเห็นแล้วนี้ ด้วยปัญญาอันยิ่งของตนเอง เข้าถึงแล้วแลอยู่ได้ ชั่วเวลา 7 วัน.

- บาลี อุทุมพริกสูตร ปา.ที. 11/58/31. ตรัสแก่นิโครธปริพพาชก ที่อุทุมพริกาปริพพาชการาม ใกล้กรุงราชคฤห์.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง