[Font : 15 ]
| |
บรมธรรม กับ ชาวบ้าน

- 16 -

22 เมษายน 2512

เวลาสำหรับพวกเราล่วงมาถึงเวลา 5.00 น. แล้ว วันนี้จะได้กล่าวถึง เรื่อง บรมธรรมกับ ชาวบ้าน. สิ่งที่เรียกว่า "บรมธรรม" นั้น ต้องหมายถึง ภูมิธรรมในประเภทปรมัตถธรรม หรือโลกุตตรธรรมเสมอไป. คำว่า บรมธรรม ก็แปลว่า ธรรมชั้นสูง หรือว่าที่เป็นธรรมอย่างยิ่งอยู่แล้ว. ถ้าเป็นธรรมอย่างยิ่งก็ต้องมีเนื้อความที่ยิ่ง จึงได้เรียกว่าปรมัตถ์ คือบรมอัตถะ, และความยิ่งนี้มันต้องยิ่งกว่าธรรมดา คือยิ่งกว่าวิสัยโลกตามธรรมดา ; เพราะฉะนั้น จึงได้เรียกว่า "โลกุตตรธรรม" - ธรรมที่ยิ่งไปกว่าวิสัยโลกตามธรรมดา, หรือว่าแม้แต่จะเริ่มเอียงไปในทางสูงกว่าวิสัยโลก ตามธรรมดาก็ยังได้.

เมื่อเป็นเช่นนี้ก็อาจจะถูกถามว่า ถ้าอย่างนั้นพวกชาวบ้านจะมีบรมธรรมได้อย่างไร ? ชาวบ้านนี้เป็นพวกที่อยู่ในวิสัยธรรมดา หรือยิ่งกว่าธรรมดา ? สำหรับ


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ