[Font : 15 ]
| |
ตอน 1 การมีศีล และธุดงค์

การมีศีลและธุดงค์ ANP01

วันนี้ จะได้พูดถึงเรื่อง แนวการปฏิบัติธรรม ในสวนโมกขพลาราม ภาคสอง อันว่าด้วยหลักปฏิบัติเฉพาะเรื่องหรือเฉพาะคน ต่อจากภาคที่หนึ่ง ซึ่งกล่าว ถึงหลักปฏิบัติทั่วไป อันได้บรรยายแล้วเมื่อปีก่อน (ในพรรษาปี 2501).

ขอซ้อมความเข้าใจอีกครั้งหนึ่งว่า ในภาคหนึ่งที่เรียกว่าหลักปฏิบัติธรรม ทั่วไปนั้น หมายถึงการปฏิบัติที่เป็นแนวทั่วๆ ไป สําหรับทําให้เกิด “การเป็นอยู่โดยชอบ” คือเป็นพื้นฐาน สําหรับการเป็นอยู่ที่เหมาะสําหรับการปฏิบัติเฉพาะเรื่อง เช่นการทําสมาธิข้อใดข้อหนึ่งเป็นต้น ซึ่งจะได้กล่าวในภาคหลังนี้ เพราะฉะนั้นจึงเห็นได้ว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันโดยแท้ .


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ