[Font : 15 ]
| |
ความร่ำไรรำพัน |  

ภิกษุท.! ความร่ำไรรําพัน เปนอยางไรเลา ? ภิกษุท.! ความคร่ำครวญ ความร่ำไรรําพัน การคร่ำครวญ การร่ำไรรําพัน ความเปนผูคร่ำครวญความเปนผูร่ําไรรําพัน ของบุคคลผูเผชิญแลวดวยความวิบัติอยางใดอยางหนึ่ง อันความทุกขชนิดใดชนิดหนึ่งกระทบแลว; นี้ เรียกวา ความร่ำไรรําพัน.

- มหา. ที. 10/341/295.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง