[Font : 15 ]
| |
ไม่ตกอบายดีกว่า |  

ภิกษุ ท.! อินทรีย์คือดวงตา ถูกแทงด้วยซี่เหล็กอันร้อนจัดเป็นเปลวลุกโชน เสียยังดีกว่า : การถือเอาโดยลักษระที่เป็นการรวบถือหรือ โดยการแยกถือเป็นส่วน ๆ ในรูปอันเห็นด้วยตานั้น ไม่ดีเลย ภิกษุ ท.! วิญญญาณอันกำหนัดด้วยความยินดี ในการถือเอาโดยลักษณะที่เป็นการแยกถือเป็นส่วนๆ ก็ตาม กำลังตั้งอยู่, ถ้าแหละบุคคลตายลงในขณะนั้นไซร้ คติที่เขาจะพึงไป มี 2 อย่างคือ นรก หรือกำเนิดเดรัจฉาน. ข้อนี้เป็นฐานะที่แน่นอน. ภิกษุ ท.! เรากล่าวอย่างนี้ เพราะเห็นโทษอันนี้เอง.

ภิกษุ ท.! อินทรีย์คือหู ถูกระชากด้วยขอเหล็ดอันร้อนจัดเป็นเปลวลุกโชน เสียยังดีกว่า : การถือเอาโดยลักษณะที่เป็นการรวบถือหรือโดยการแยกถือเป็นส่วนๆ ในเสียงอันฟังด้วยหูนั้น ไม่ดีเลย. ---ฯลฯ---016.1 ภิกษุ ท.! เรากล่าวอย่างนี้ เพราะเห็นโทษอันนี้เอง.

ภิกษุ ท.! อินทรีย์คือจมูก ถูกคว้านภายในด้วยมีดที่คมอันร้อนจัดเป็นเปลวลุกโชน เสียยังดีกว่า : การถือเอาโดยลักษณะที่เป็นการรวบถือหรือโดยการแยกถือเป็นส่วนๆ ในกลิ่นอันดมด้วยจมูกนั้น ไม่ดีเลย ---ฯลฯ--- ภิกษุ ท.! เรากล่าวอย่างนี้ เพราะเห็นโทษอันนี้เอง.

ภิกษุ ท.! อินทรีย์คือลิ้น ถูกตัดเสียด้วยมีดโกนที่คมกล้าอันร้อน จัดเป็นเปลวลุกโชน เสียยังดีกว่า : การถือเอาโดยลักษณะที่เป็นการรวบถือ หรือโดยการแยกถือเป็นส่วนๆ ในรสอันลิ้มด้วยลิ้นนั้น ไม่ดีเลย---ฯลฯ--- ภิกษุ ท.! เรากล่าวอย่างนี้ เพราะเห็นโทษอันนี้เอง.

ภิกษุ ท.! อินทรีย์คือกาย ถูกแทงด้วยหอกที่คมอันร้อนจัดเป้นเปลวลุกโชน เสียยังดีกว่า : การถือเอาโดยลักษระที่เป็นการรวบถือหรือโดยการแยกถือเป็นส่วนๆ ในโผฏบัพพะอันสัมผัสด้วยกายนั้น ไม่ดีเลย ภิกษุ ท.! วิญญาณอันกำหนัดแล้วด้วยความยินดี ในการถือเอาโดยลักษณะที่เป็นการรวยถือทั้งหมดก็ตาม วิญญาณอันกำหนดแล้วด้วยความยินดี ในการถือเอาโดยลักษณะที่เป็นการแยกถือเป็นส่วนๆ ก็ตามกำลังตั้งอยู่, ถ้าแหละบุคคลตายลงในขณะนั้นไซร้ คติที่เขาจะพึงไปมีสองอย่าง คือ นรก หรือกำเนิดเดรัจฉาน. ข้อนี้เป็นฐานะที่แน่นอน. ภิกษุ ท.!เรากล่าวอย่างนี้ เพราะเห็นโทษอันนี้เอง.

ภิกษุ ท.! การนอนหลับ ยังดีกว่า, แม้เราจะกล่าวว่า การนอนหลับเป็นโทษ ไร้ผล เป็นความหลงใหล สำหรับผู้ที่มีชีวิตอยู่ ก็จริงแล, แต่เพราะการตื่น ที่เต็มไปด้วยวิตกอันเลวทราม อาจทำลาย (ภาวะแห่ง) สงฆ์เสียได้นั้นไม่ดีเลย. ภิกษุ ท.! เรากล่าวดังนี้ เพราะเห็นโทษอันต่ำทรามสำหรับผู้ที่มีชิวิตอยู่ด้วยอาการอย่างนี้.

- บาลี พระพุทธภาษิต สฬา. สํ. 18/210/303.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง