[Font : 15 ]
| |
บรมธรรม กับ เด็กทารก

- 14 -

20 เมษายน 2512

เวลาสำหรับพวกเราล่วงมาถึง 5.00 น. แล้ว. วันนี้จะได้พูดกันถึงเรื่อง บรมธรรม กับ เด็กทารก. ในครั้งที่แล้วมา เราพูดกันถึงเรื่องมูลเหตุที่ฮิปปี้เกิดขึ้นในโลก ; สรุปความว่า เพราะเด็กขาดบรมธรรม เพราะฉะนั้นในที่นี้ก็จะขอถือโอกาสพูดถึงการทำให้เด็กมีบรมธรรม แม้ในขนาดที่เรียกว่าเด็กทารก.

ถ้าถือเอาตามภาษาบาลี ที่มีคำกล่าวถึงเด็ก อยู่หลายคำ ก็พอจะจำกัดความลงไปได้ว่า คำว่าทารก หมายถึงเด็กรุ่นเล็กรุ่นจิ๋ว, ถ้าเป็นอย่างสมัยนี้ก็อย่างเด็กในโรงเรียนอนุบาล. คำว่า กุมาร กุมารี หมายถึงเด็กรุ่นประถม รุ่นมัธยมทำนองนั้น. คำว่า ยุวา ยุวาตี ก็หมายถึงที่เราเรียกกันว่า ยุวชน สมัยนี้. เพราะฉะนั้นคำว่าเด็กทารกของเรา ไม่ได้หมายถึงเด็กอ่อนนอนเบาะ แต่หมายถึงเด็กที่รู้ฟังรู้คิด รู้โต้แย้งด้วยเหตุผลของตัวเอง ; และมีหลักที่จะต้องพิสูจน์ว่า เด็กๆ ก็ต้องเกี่ยวข้องกับบรมธรรม หรือมี


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ