[Font : 15 ]
| |
: เกี่ยวกับ "ทำเอง" หรือ "ผู้อื่นทำ" (อีกนัยหนึ่ง) |  

(อเจลกัสสปะเข้าไปเฝ้า แล้วทูลถามพระผู้มีพระภาค เกี่ยวกับเรื่องความทุกข์ว่าทำเอาเองหรือผู้อื่นทำให้เป็นต้น ตรัสตอบแล้ว เขาได้กราบทูลต่อไป ซึ่งคำกราบทูลนั้นมีข้อความตรงเป็นอันเดียวกันกับข้อความตอนต้น ของเรื่องที่แล้วมาข้างบนนั้นทุกประการ ผิดกันแต่คำว่า "ความทุกข์" แทนคำว่า "สุข ทุกข์" เท่านั้น จนถึงข้อความว่า ...เราแล ย่อมรู้ ย่อมเห็น ซึ่งความทุกข์."ดังนี้. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ! ขอพระผู้มีพระภาค จงตรัสบอกซึ่ง (เรื่องราวแห่ง) ความทุกข์; และจงทรงแสดงซึ่ง (เรื่องราวแห่ง) ความทุกข์ แก่ข้าพระองค์เถิด." พระผู้มีพระภาค ได้ตรัสดังนี้ว่า:-)

กัสสปะ! เมื่อบุคคลมีความสำคัญมั่นหมายมาแต่ต้นว่า "ผู้นั้นกระทำ, ผู้นั้นเสวย (ผล)" ดังนี้เสียแล้ว เขามีวาทะ (คือลัทธิยืนยันอยู่) ว่า "ความทุกข์เป็นสิ่งที่บุคคลกระทำเอง" ดังนี้ : นั่นย่อมแล่นไปสู่ (คลอดแห่ง) สัสสตะ (ทิฎฐิที่ถือว่าเที่ยง).

กัสสปะ! เมื่อบุคคลถูกเวทนากระทบให้มีความสำคัญมั่นหมายว่า "ผู้อื่นกระทำ, ผู้อื่นเสวย (ผล)" ดังนี้เสียแล้ว เขามีวาทะ (คือลัทธิยืนยันอยู่) ว่า "ความทุกข์ เป็นสิ่งที่บุคคลอื่นกระทำให้" ดังนี้ : นั่น ย่อมแล่นไปสู่ (คลอกแห่ง) อุจเฉทะ (ทิฎฐิที่ถือว่าขาดสูญ).

กัสสปะ! ตถาคต ย่อมแสดงธรรมโดยสายกลาง ไม่เข้าไปหาส่วนสุดทั้งสองนั้น. .... (ต่อไปนี้ ตรัสกระแสแห่งปฎิจจสมุปบาท ซึ่งแสดงให้เห็นว่าไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขา อันจะเป็นที่ตั้งแห่งการบัญญัติว่าเราเองหรือผู้อื่น)

- บาลี นิทาน. สํ. 16/24/50. ตรัสแก่อเจลกัสสปะ ที่เวฬุวัน.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง