[Font : 15 ]
| |
สมาธิ และ วิปัสสนา ตามหลักวิชาในรูปเทคนิค

คำบรรยาย ตุลาการิกธรรม ครั้งที่ 7/2499

เรื่อง

สมาธิ และ วิปัสสนา ตามหลักวิชา ในรูปเทคนิค

พระอริยนันทมุนี (พุทธทาส อินทปัญโญ)

บรรยาย อบรมผู้ที่จะเป็นผู้พิพาษา

ณ ห้องบรรยาย ของ เนติบัณฑิตยสภา

14 พฤษภาคม 2599

ท่านที่จะเป็นผู้พิพากษาทั้งหลาย,

ในวันแรกที่สุดแห่งการบรรยาย อาตมาได้บรรยายในทางที่จะให้มองเห็นว่าพุทธศาสนา คือวิชาและระเบียบปฏิบัติที่จะให้เรารู้ว่าอะไรเป็นอะไร ไม่มีอะไรมากไปกว่านั้น ; และได้ขยายความของคำว่าอะไรเป็นอะไร ด้วยการบรรยายครั้งต่อมา คือให้รู้ว่าทุกๆ อย่างเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ; แล้วได้บรรยายในครั้งต่อๆ มาว่า ทั้งๆ ที่ทุกอย่างเป็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เช่นนั้น คนเราก็ยังหลงเกาะเกี่ยว ยึดถือ ในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นอยู่นั่นเอง ทั้งนี้


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ