[Font : 15 ]
| |
ทรงบัญญัตินิททสบุคคลที่ไม่เนื่องด้วยพรรษาดั่งลิทธิอื่น |  

"ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ! เมื่อเช้านี้, ข้าพระองค์เข้าไปบิณฑบาตในเมืองสาวัตถี,เห็นว่ายังเช้านัก จึงเข้าไปสู่อารามของปริพาชกผู้เป็นเดียรถีย์อื่น, เขากำลังประชุมกันพูดกันว่า "ท่านผู้มีอายุ ! ผู้ใดใครประพฤติพรหมจรรย์บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้น 12 ปี, ควรจะเรียกภิกษุนั้นว่าเป็นนิททสภิกขุ (นิทฺทโส ภิกฺขุ05.21)" ดังนี้ .---ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ! พระผู้มีพระภาคอาจหรือไม่หนอ เพื่อจะบัญญัตินิททสภิกขุในธรรมวินัยนี้ ด้วยเหตุสักว่าการนับพรรษาอย่างเดียว พระเจ้าข้า?"

สารีบุตร ! ใคร ๆ ไม่อาจเพื่อจะบัญญัตินิททสภิกขุในธรรมวินัยนี้ ด้วยเหตุสักว่าการนับพรรษาอย่างเดียว. สารีบุตร! นิททสวัตถุ (วัตถุเป็นครื่องบัญญัตินิททสบุคคล) 7 ประการเหล่านี้ เรากระทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วประการแล้ว. 7 ประการเหล่าไหนเล่า? 7 ประการคือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ :-

1. เป็นผู้มีฉันทะแก่กล้าใน สิกขาสมาทาน และมีความรักอย่ายิ่งในสิกขาสมาทานสืบไป.

2. เป็นผู้มีฉันทะแก่กล้าในการใคร่ครวญธรรม และมีความรักอย่ายิ่งในการใคร่ครวญธรรมสืบไป.

3. เป็นผู้มีฉันทะแก่กล้าในการกำจัดความอยาก และมีความรักอย่ายิ่งในการกำจัดความอยากต่อไป.

4. เป็นผู้มีฉันทะแก่กล้าใน การหลีกเร้น และมีความรักอย่ายิ่งในการหลีกเร้นต่อไป.

5. เป็นผู้มีฉันทะแก่กล้าในการปรารภความเพียร และมีความรักอย่ายิ่งในการปรารภความเพียรต่อไป.

6. เป็นผู้มีฉันทะแก่กล้าในการรักษาตนด้วยสติ และมีความรักอย่างยิ่งในการรักษาตนด้วยสติต่อไป.

7. เป็นผู้มีฉันทะแก่กล้าใน การแทงตลอดด้วยทิฏฐิ และมีความรักอย่างยิ่งในการแทงตลอดด้วยทิฏฐิต่อไป.

สารีบุตร ! เหล่านี้แล นิททสวัตถุ 7 ประการ อันเรากระทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเอง แล้วประกาศแล้ว.

สารีบุตร ! ภิกษุผู้ประกอบด้วยนิททสวัตถุ 7 ประการเหล่านี้แล้ว จะประพฤติพรหมจรรย์บริสุทธิ์บริบูรณ์ 12 ปี ก็ได้__ 24 ปีก็ได้ ___ 36 ปี ก็ได้ __ 48 ปี ก็ได้ ย่อมควรที่จะเรียกว่า "นิททสภิกขุ", ดังนี้แล.

(ในที่อื่น ได้ตรัสนิททสวัตถุ 7 ประการ ว่าได้แก่ ผู้มีสัทธา มีหิริ มีโอตตัปปะ มีพาหุสัจจะ มีอารัทธวิริยะ มีสติ และมีปัญญา . - สตฺตก. อํ. 23/40/40. ตรัสแก่พระอานนท์.)

- บาลี สตฺตก. อฺ 23/37/39. ตรัสแก่พระสารีบุตร.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง