[Font : 15 ]
| |
ทรงพอพระทัยความสามัคคีเป็นอย่างยิ่ง |  

ภิกษุ ท.! ในทิศใด ภิกษุทั้งหลาย เกิดแตกร้าวกัน เกิดการวุ่นวายกัน ทะเลาะวิวามกัน ทิ่มแทงกันและกันอยู่ด้วยหอกปาก, ทิศนั้นไม่เป็นทิศที่ผาสุกแก่เราเลย แม้แต่เพียงนึกถึง จะต้องกล่าวทำไม ถึงเรื่องไปจนถึงที่นั่น. และเราย่อมแน่ใจในเรื่องนั้นว่า พวกเธอทั้งหลายที่นั้น พากันละเลยธรรมะ 3 ประการเสีย แล้วทำธรรมะอีก 3 ประการให้เกิดขึ้นหนาแน่น เป็นแน่แท้. 3 ประการเหล่าไหนเล่า ที่เธอพากันละเสีย? 3 ประการคือ ความตรึกในอันหลีกออกจากกาม ความตรึกในอันไม่พยาบาท และความตรึกในอันไม่เบียดเบียน. และ 3 ประการเหล่าไหนเล่า ที่เธอพากันทำให้เกิดขึ้นหนาแน่น? 3 ประการคือ ความตรึกไปในทางกาม ความตรึกไปในทางพยาบาท และความตรึกไปในทางเบียดเบียน.

ภิกษุ ท.! ในทิศใด ภิกษุทั้งหลายมีความพร้อมเพรียงกัน มีความบันเทิงต่อกันและกัน ไม่ทะเลาะวิวามกัน เข้ากันและกันได้สนิทเหมือนน้ำนมกับน้ำมองดูกันและกันด้วยสายตาแห่งความรักอยู่, ทิศนั้นเป็นที่ผาสุกแก่เรา แม้ต้องเดินไป (อย่างเหน็ดเหนื่อย) จะป่วยกล่าวไปไย ถึงการที่เพียงแต่นึกถึง. และเราย่อมแน่ใจในเรื่องนั้นว่า พวกเธอทั้งหลายที่นั่น พากันละธรรม 3 ประการเสีย แล้วทำธรรมะอีก 3 ประการให้เกิดขึ้นหนาแน่น เป็นแน่แท้. สามประการเหล่าไหนเล่าที่เธอพากันละเสีย? 3 ประการ คือ ความตรึกไปในทางกาม ความตรึกไปในทางพยาบาท และความตรึกไปในทางเบียดเบียน. 3 ประการเหล่าไหนเล่า ที่เธอพากันทำให้เกิดขึ้นหนาแน่น? 3 ประการคือ ความตรึกในอันหลีกออกจากกามความตรึกในอันไม่พยาบาท และความตรึกในอันไม่เบียดเบียน, ดังนี้.

- บาลี ติก. อํ. 20/355/564. ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลาย.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง