[Font : 15 ]
| |
ข้อควรกำหนด เกี่ยวกับสัญญา |  

ภิกษุ ท.! สุข โสมนัส ใด ๆ ที่อาศัย สัญญา แลวเกิดขึ้น, สุขโสมนัส นี้แล เปนรสอรอย (อัสสาทะ) ของสัญญา; สัญญาไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ดวยอาการใด ๆ, อาการนี้แล เปนโทษ (อาทีนพ) ของสัญญา; การนําออกเสียได ซึ ่งความกําหนัดดวยอํานาจความพอใจ ในสัญญา การละเสียได ซึ่งความกําหนัดดวยอํานาจความพอใจ ในสัญญา ดวยอุบายใด ๆ, อุบายนี้แล เปน เครื่องออกพนไปได (นิสสรณะ) จากสัญญา.

- ขนฺธ. สํ. 17/35/59, ขนฺธ. สํ. 17/78/121.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง