[Font : 15 ]
| |
ฐานที่เกิดแห่งตัณหา (4 อย่าง) |  

ภิกษุ ท.! การเกิดขึ้นแห่งตัณหา เมื่อจะเกิด ย่อมเกิดขึ้น แก่ภิกษุในอารมณ์ใด ๆ ก็ตามมีสี่อย่างเหล่านี้. 4 อย่างเหล่าไหนเล่า? 4 อย่างคือ :-

ภิกษุ ท.! ตัณหา เมื่อจะเกิด ย่อมเกิดขึ้น แก่ภิกษุ เพราะจีวรเป็นเหตุบ้าง;

ภิกษุ ท.! ตัณหา เมื่อจะเกิด ย่อมเกิดขึ้น แก่ภิกษุ เพราะอาหารบิณฑบาตเป็นเหตุบ้าง;

ภิกษุ ท.! ตัณหา เมื่อจะเกิด ย่อมเกิดขึ้น แก่ภิกษุ เพราะเสนาสนะเป็นเหตุบ้าง;

ภิกษุ ท.! ตัณหา เมื่อจะเกิด ย่อมเกิดขึ้น แก่ภิกษุ เพราะความได้เป็นหรือไม่ได้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นเหตุบ้าง.

ภิกษุ ท .! เหล่านี้แล คือ การเกิดขึ้นแห่งตัณหา เมื่อจะเกิดย่อมเกิดขึ้น แก่ภิกษุ ในอารมณ์ใด ๆ ก็ตาม มี 4 อย่างแล.

- จตุกฺก. อํ. 21/12/9; จตุกฺก. อํ. 21/335/257.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง