[Font : 15 ]
| |
ข. ผู้ไม่ตอบโต้ (น ปฏิสฺเสเนติ) |  

ภิกษุ ท.! อย่างไรเล่า ชื่อว่าภิกษุ ย่อมไม่ตอบโต้ ?

ภิกษุ ท.! ภิกษุในกรณีนี้ ย่อมไม่ด่าตอบผู้ด่าตน ย่อมไม่โกรธขึ้งตอบผู้โกรธขึ้นตน ย่อมไม่หักราญตอบผู้หักราญตน.

ภิกษุ ท.! อย่างนี้แล ชื่อว่าภิกษุย่อมไม่ตอบโต้.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง