[Font : 15 ]
| |
"ธรรม" (คือเวทนา) เป็นสิ่งที่บัญญัติได้หลายปริยาย (อันเป็นเหตุให้หลงทุ่มเถียงกัน) |  

ภิกษุ ท.! เวทนาเรากลาวแลว โดยปริยายแม 2 อยาง, โดยปริยายแม้ 3 อยาง, โดยปริยายแม 5 อยาง, โดยปริยายแม 6 อยาง, โดยปริยายแม 18 อยาง, โดยปริยายแม 36 อยาง, โดยปริยายแมรอยแปดอยาง.

ภิกษุ ท .! โดยปริยายอยางนี้ ที่เราแสดงธรรม . เมื่อเราแสดงธรรมอยูโดยปริยายอยางนี้, ชนเหลาใด จัก ไมสําคัญรวม จักไมรูร่วม จักไมพอใจรวม แกกันและกัน วาเปนธรรมที่เรากลาวดีแลว พูดไวดีแลว; เมื่อเปนอยางนี้ สิ่งที่เขาหวังได ก็คือ จักบาดหมางกัน ทะเลาะกัน วิวาทกันทิ่มแทงกันและกันดวยหอกปาก อยู.

ภิกษุ ท.! โดยปริยายอยางนั้น ที่เราแสดงธรรม. เมื่อเราแสดงธรรมอยูโดยปริยายอยางนั้น, ชนเหลาใด จัก สําคัญรวม จักรูรวม จักพอใจร่วม แกกันและกัน ว่าเปนธรรมที่เรากลาวดีแลว พูดไวดีแลว; เมื่อเปนอยางนี้ สิ่งที่เขาหวังได ก็คือ จักพรอมเพรียงกัน บันเทิงตอกัน ไมวิวาทกันเขากันไดเหมือนน้ำนมกับน้ำ มองกันและกันดวยสายตาอันเปนที่รักอยู, ดังนี้แล.

- สฬา. สํ. 18/283/425.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง