[Font : 15 ]
| |
สิ่งที่ทรงนำมาสอน ก็เฉพาะเรื่องความพ้นทุกข์ |  

ภิกษุ ท.! ก็สิ่งไร ที่เราบอกสอนแกพวกเธอเลา ? สิ่งที่เราบอกสอนแกพวกเธอ คือ ความจริงอันประเสริฐ วา "นี้เปนทุกข, นี้เปนเหตุใหเกิดทุกข, นี้เปนความดับไมเหลือของทุกข, และนี้เปนทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของทุกข;” ดังนี้. เพราะเหตุไร เราจึงสอนสิ่งนี้แกพวกเธอเลา ? เพราะวาสิ่ง ๆ นี้ ยอมประกอบดวยประโยชน เปนเงื่อนตนของพรหมจรรย เปนไปพรอมเพื่อความหนายทุกข ความคลายกําหนัด ความดับ ความรํางับ ความรูยิ่ง ความรูพรอม และนิพพาน; เพราะเหตุนั้น เราจึงสอนสิ่งนี้แกพวกเธอทั้งหลาย.

ภิกษุ ท.! เพราะเหตุนั้น ในกรณีนี้ พวกเธอพึง ทําความเพียรเพื่อใหรูตามเปนจริงวา "นี้เปนทุกข. นี้เปนเหตุใหเกิดแหงทุกข, นี้เปนความดับไมเหลือแหงทุกข, นี้เปนทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข." ดังนี้เถิด.

- มหาวาร. สํ. 19/548/1713๑๙/๕๔๘/๑๗๑๓.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง