[Font : 15 ]
| |
อริยสัจ 4 เนื่องกันจนเห็นอริยสัจเดียวไม่ได้ |  

ทานผูมีอายุ ท.! ขาพเจาไดรับฟงเรื่องนี้มาเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาคเจาวา "ภิกษุ ท .! ผู้ใดเห็น ทุกข์, ผูนั้นยอมเห็นแม้ซึ่งเหตุให้เกิด ขึ้นแหงทุกข ยอมเห็นแมซึ่งความดับไมเหลือแหงทุกข ยอมเห็นแมซึ่งทางดําเนิน ใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข.

ผูใดเห็น เหตุใหเกิดขึ้นแหงทุกข, ผูนั้น ยอมเห็นแมซึ่งทุกขยอมเห็นแมซึ่งความดับไมเหลือแหงทุกข ยอมเห็นแมซึ่งทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข.

ผูใดเห็น ความดับไมเหลือแหงทุกข, ผูนั้น ยอมเห็นแมซึ่งทุกข ยอมเห็นแมซึ่งเหตุใหเกิดขึ้นแหงทุกข ยอมเห็นแมซึ่งทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข.

ผูใดเห็น ทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข, ผูนั้น ยอมเห็นแมซึ่งทุกข ยอมเห็นแมซึ่งเหตุใหเกิดขึ้นแหงทุกข ยอมเห็นแมซึ่งความดับไมเหลือแหงทุกข." ดับนี้ แล.

- มหาวาร. สํ. 19/546/1711.

(ความหมายของคําวา "จากพระโอษฐ” ในกรณีอยางนี้ หมายความวาทานผูกลาวเปนผูยืนยันในที่นี้ วาพระผูมีพระภาคเจาไดตรัสอยางนั้นจริง.)


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง