[Font : 15 ]
| |
บรมธรรม กับ การพูดกันไม่รู้เรื่อง

- 23 -

1 พฤษภาคม 2512

เวลาสำหรับพวกเราล่วงมาจวนจะ 5.00 น. แล้ว วันนี้ จะได้พูดกันถึงเรื่อง บรมธรรม กับการพูดกันไม่รู้เรื่อง. ที่ว่าพูดกันไม่รู้เรื่องในที่นี้ ก็หมายถึงการชี้โทษของวัตถุนิยม ซึ่งพยายามชี้กันแล้ว, ชี้กันอีกสักเท่าไร ก็ยังไม่รู้เรื่อง ฟังไม่ออก ไม่รู้เรื่องนี้ยังไม่พอกลับจะรู้สึกไปว่าเป็นการด่าเหมือนกับที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น. พวกหนึ่งอาจจะฟังดูเป็นการด่า แต่โดยที่แท้แล้ว ก็เป็นการชี้ให้เห็นโทษของวัตถุนิยมเหมือนที่พระพูทธเจ้า ท่านตรัสว่า "เราจะชี้โทษแล้วชี้โทษอีก, ขนาบแล้ว ขนาบอีก, ผู้ใดมีแก่น ผู้นั้นจะเหลืออยู่" ดังนี้.

ขอให้คิดดูให้ดีว่า เดี๋ยวนี้เราก็ไม่มีผู้ใดชี้โทษผู้ใด ชี้โทษใคร เป็นแต่เพียงว่าปรึกษาหารือกัน ถึงการที่โลกสมัยนี้กำลังเป็นอยู่ในลักษณะอย่างนี้ แล้วเมื่อพูด


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ