[Font : 15 ]
| |
เบญจขันธ์ เป็นธรรมฝ่ายที่แตกสลายได้ |  

ภิกษุ ท.! เราจักแสดง สิ่งซึ่งแตกสลายได และ สิ่งซึ่งแตกสลายไมได, พวกเธอทั้งหลายจงฟงขอนั้น.

ภิกษุ ท.! สิ่งซึ่งแตกสลายได เปนอยางไร? และสิ่งซึ่งแตกสลายไมได เปนอยางไรเลา?

ภิกษุ ท.! รูป เปนสิ่งซึ่งแตกสลายได, สวนธรรมเปนที่ดับไมเหลือเปนที่สงบระงับ และเปนที่เขาไปตั้งอยูไมไดของรูปนั้น, นั่นคือสิ่งซึ่งแตกสลายไมได;

ภิกษุท.! เวทนา เปนสิ่งซึ่งแตกสลายได, ส่วนธรรมเปนที่ดับไมเหลือ เปนที่สงบระงับ และเปนที่เขาไปตั้งอยูไมได ของเวทนานั้น, นั่นคือสิ่งซึ่งแตกสลายไมได;

ภิกษุ ท.! สัญญา เปนสิ่งซึ่งแตกสลายได, ส่วนธรรมเปนที่ดับไมเหลือ เปนที่สงบระงับ และเปนที่เขาไปตั้งอยูไมได ของสัญญานั้น, นั่นคือ สิ่งซึ่งแตกสลายไมได;

ภิกษุ ท .! สังขารทั้งหลาย เป็น สิ่งซึ่งแตกสลายได, ส่วนธรรมเปนที่ดับไมเหลือ เปนที่สงบระงับ และเปนที่เขาไปตั้งอยูไมได ของสังขารทั้งหลายเหลานั้น, นั่นคือสิ่งซึ่งแตกสลายไมได;

ภิกษุ ท .! วิญญาณ เปนสิ่งซึ่งแตกสลายได, ส่วนธรรมเป็น ที่ดับไมเหลือ เปนสงบระงับ และเปนที่เขาไปตั้งอยู่ไมได ของวิญญาณนั้น, นั่นคือ สิ่งซึ่งแตกสลายไมได; ดังนี้ แล.

- ขนฺธ. สํ. 17/40/70.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง